Allmäna försäljningsvillkor

GRIP500 SLU är en oberoende serviceditor (nedan kallad "Service Editor") som gör sin egen plattform tillgänglig för AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ett företag enligt Andorran lag i form av en societat limitada opersonlig med ett kapital på 1 000. 000 euro, registrerade i Andorras handel och företag registrerar under nummer 16339, med sitt säte på C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm (a) adtyre.com, telefon: +376 810 888, (nedan kallad "säljaren").

1. DEFINITIONER

Alla vanliga namn vars första bokstav har stora bokstäver i det här dokumentet har den definition som tilldelas denna artikel.

 • Bekräftelse av kvitto innebär svaret som skickats av säljaren till kunden efter att kunden har bekräftat beställningen och som innehåller sammanfattningen av beställningen, gällande allmänna försäljningsvillkor och motsvarande faktura.
 • Köporder betyder sammanfattningen av de produkter som väljs av kunden och med förbehåll för validering av den senare på webbplatsen för att slutföra beställningen.
 • Leveransanmälan avser det dokument som Kunden har lämnat av transportören vid leveransen av beställningen, mot Kundens underskrift som intygar leveransen av beställningen såväl som det perfekta skicket för den / de berörda produkten / produkterna och frånvaron av abnormiteter.
 • Force Majeure enligt definitionen i artikel 12 .
 • CGV anger de nuvarande allmänna försäljningsvillkoren för säljaren som kunden måste följa för att göra sin beställning.
 • Med kund menas varje enskild eller företag som agerar som konsument, icke-professionell eller professionell som kommer till webbplatsen i syfte att göra en order.
 • Beställning betyder den / de produkter som beställts av kunden för varje köpförhållande på webbplatsen.
 • Med konsument avses en kund, en fysisk person, som agerar för syften som inte ingår i hans kommersiella, industriella, hantverk, liberala eller jordbruksverksamhet.
 • Med avtal avses alla avtalsdokument som definierar parternas rättigheter och skyldigheter för eventuell försäljning som avses i artikel 15 .
 • Leveransdatum betyder det faktiska leveransdatum för beställningen till kunden som anges på leveransanmälan.
 • Tidsfrist för återkallelse avser den period som avses i artikel 9 .
 • Faktura betyder fakturan som skickas till kunden genom kvittensbeviset.
 • Leverantören utser en tredje part till avtalet som innehar kundens orderprodukter.
 • Icke-professionell betyder en klient, en juridisk person, som agerar för syften som inte ingår i hans kommersiella, industriella, hantverk, liberala eller jordbruksverksamhet.
 • Produkterbjudande innebär det erbjudande som publiceras under Säljarens ansvar på ett av dess supportar, och i synnerhet dess Webbplats, avsedd för försäljning av en viss produkt och inklusive särskilt fotografiet samt produktens egenskaper och pris .
 • Part (er) utser i singulär kunden eller säljaren tagna individuellt, och i plural, kunden och säljaren tagna tillsammans.
 • Pris betyder det totala pris som avses i artikel 3 som kunden åtar sig att betala enligt beställningen.
 • Produkt (er) betyder pneumatiska eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor etc.) som erbjuds till försäljning av säljaren på webbplatsen.
 • Med professionell avses en klient, fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som agerar för syften inom ramen för sin kommersiella, industriella, hantverks-, liberala eller jordbruksverksamhet, inklusive när han agerar i namnet eller på uppdrag av en annan professionell.
 • Webbplats betyder säljarens webbplats tillgänglig på URL grip500.se.
 • Monteringsstation (er) betyder garage som listas på sajten ( https://www.grip500.se/montering ) där kunden kan få sin order levererad och sina produkter monterade.
 • Med transportör avses det transportföretag som väljs av leverantören eller säljaren för leverans och leverans av ordern till den adress som deklarerats av kunden eller till den monteringsstation som valts av den senare.
 • Säljaren utser den person som det hänvisas till i Preamble.
 • Försäljning avser den rättsliga transaktion som ingåtts mellan säljaren och kunden genom vilken förstnämnda åtar sig att leverera ordern och den senare att betala priset.

2. SYFTE OCH ACCEPT

CGV är avsedda att utan begränsning styra all försäljning som slutförts via säljarens webbplats och att definiera avtalsförhållandet mellan säljaren och kunden i förhållande till varje beställning.

CGV råder och ersätter alla andra möjliga avtal, åtaganden, förklaringar, löften, avsikter, dokumentation eller information som tidigare har ingåtts mellan parterna om beställningen.

Valideringen av en beställning från en kund är strikt förutsatt att det accepteras i förväg, utan begränsningar eller förbehåll, av alla villkor i de Allmänna villkoren samtidigt som gäller på webbplatsen, vilket godkännande manifesteras av krysset av ett klick med musen i rutan till vänster om omnämnandet " Jag har läst och accepterat alla begränsningar av försäljning som gäller för min beställning utan begränsning eller förbehåll .

CGV är tillgängliga på webbplatsen och överförs till kunden på ett hållbart medium som en bilaga till kvitto för bekräftelse.

Kontraktet anses vara slutet mellan parterna från och med dagen för säljarens bekräftelse av mottagandet.

Kunden informeras om att ingåendet av avtalet innebär att abonnemanget för skyldigheten att betala priset till förmån för säljaren tecknas.

3. PRIS

Varje produkterbjudande åtföljs av enhetspriset uttryckt i euro och förstås inkludera alla skatter (TTC).

I enlighet med artikel 19 nedan är alla beställningar underkastade lagarna i Furstendömet Andorra, vilka beställningar anses vara gjorda inom detta territorium där säljaren är etablerad. Följaktligen kommer priset på produktbjudanden sannolikt att inkludera alla miljöbidrag som är tillämpliga i Furstendömet Andorra.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser. Kunden varnas för att priset på produkterbjudanden kan variera flera gånger om dagen. Priserna som tillämpas på en order är de som visas på webbplatsen samtidigt med den slutliga valideringen av beställningen i den mening som avses i artikel 5.4 .

I samband med vissa produkterbjudanden gör säljaren tillgängligt för kunden ett verktyg för att jämföra priset med några av dess konkurrenter. För att ta reda på det datum då tävlingens pris noterades av säljaren, uppmanas kunden att placera sin mus över det berörda priset för att visa en textbubbla som anger datum och tid för insamling av konkurrentens pris av säljaren.

Det totala priset för en beställning består av:

 • den totala summan av priserna för de mängder produkter och tjänster som kunden har valt; och
 • möjliga fraktkostnader (förutom erbjudande om fraktkostnader under villkor).

4. PRODUKTER

4.1 Produktens egenskaper

De väsentliga egenskaperna och priset på produkterna anges i varje produkterbjudande som publiceras på webbplatsen. Dessa element utgör avtalsinformation som binder säljaren i händelse av att avtalet ingås med kunden och med förbehåll för tillgängligheten i de berörda produkterna.

Produkterbjudanden kan eventuellt illustreras med en visual eller däckmärkning (konsumtionsetiketter). Dessa element är rent vägledande information och ingår inte i det avtalade området.

Varje däck är belagt på sidan av DOT-numret sammansatt enligt följande:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Avdelning för transport
 • B9: Kod för fabriken där däcket tillverkades
 • 4W: Dimensionell kod specifik för tillverkaren
 • HWNX: Tillverkarspecifik valfri kod
 • 3903: tillverkningsdatum för däcket motsvarande den 39: e veckan 2003.

Alla däck mindre än trettiosex (36) månader sedan tillverkningen betraktas som nya. Följaktligen accepterar säljaren inget krav baserat på föråldring om däcket DOT indikerar att däckets ålder är mindre än eller lika med trettiosex (36) månader.

4.2 Tillgänglighet för produkter

Indikeringen av tillgängligheten av en produkt i motsvarande produkterbjudande med namnet "I LAGER" är en vägledande information med hänsyn till dagliga transaktionsflöden och volymer.

I händelse av brist på lager kommer säljaren att informera kunden och återbetala den senare med samma medel som användes under beställningen inom sjuttiotvå (72) timmar efter att ha informerats om produktens otillgänglighet. I händelse av delvis otillgänglighet av beställningen återbetalas kunden pro rata för de saknade produkterna.

5. BESTÄLLNING

5.1 Åtkomst till webbplatsen

Den offentliga webbplatsen görs tillgänglig för alla besökare året runt, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med förbehåll för avbrott som krävs för tekniskt underhåll, underhåll och uppdatering som säljaren anser lämpligt. att inse och alla tekniska fel som är oberoende av säljarens vilja.

Trots vad som anges ovan, kommer Säljaren inte att hållas ansvarig för några avbrott i åtkomst till webbplatsen på grund av det faktum att dess värd, Internet-leverantören av kunden eller direkt av kunden eller på grund av en attack på dess datorsystem av en tredje part (virus, logikbombe, trojansk häst, etc.) eller på grund av en Force Majeure-händelse. I samtliga ovannämnda fall avstår kunden uttryckligen och helt från alla ersättningsanspråk baserade på avbrott eller avbrott av åtkomst till webbplatsen.

Alla kostnader som uppkommer av kunden för att säkerställa sin egen åtkomst till webbplatsen förblir på sin fulla kostnad och särskilt kostnaderna för dess datorutrustning, dess internetabonnemang och all programvara.

5.2 Val av produkt (er)

Kunden erkänner och accepterar att forskningen och valet av produkt (er) av kunden görs under hans hela och ensamma ansvar.

För att underlätta kundens forskning tillhandahåller säljaren kunden på sin webbplats (i) en sökfält där kunden fritt kan ange nyckelord och (ii) ett sökverktyg baserat på olika egenskaper hos de berörda produkterna efter vallista. Säljaren garanterar inte korrekt funktion, intresse, fullständighet och relevans för dessa verktyg.

Det är upp till kunden att läsa alla de produkterbjudanden som säljaren erbjuder på sin webbplats och utföra nödvändig forskning om den valda modellen och om tävlingen för att bedöma produktens relevans, intresse och lämplighet. '' Produkterbjudande efter deras behov. Kunden uppmanas specifikt att kontakta meddelanden och liknande däck som erbjuds under Produktbjudandet för att bedöma om den visade produkten sannolikt uppfyller hans behov.

Valet av en produkt utförs genom att klicka på funktionen "Lägg i kundvagn" efter att du har valt önskad mängd.

Denna operation har bara effekten att inkludera den valda produkten i kundens korg och skapar inte någon skyldighet att köpa i detta skede.

När kunden anser att valet av sina inköp är klart måste han bara gå till avsnittet "Korg" för att kontrollera rätt urval av produkter och kvantiteter och notera det totala priset som är kopplat till hans beställning.

Innan den slutliga valideringen av beställningen kan kunden ändra sin korg när som helst.

5.3 Skapa och använda kundkontot

För att slutföra sin order måste kunden skapa sitt personliga konto (om detta inte redan har gjorts under en tidigare order). För detta ändamål måste konsumenten och den icke-professionella ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt ange deras identitet, telefonnummer och adress. Professionella skapar ett "professionellt konto" genom att ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt ange deras efternamn, förnamn, företagsnamn, telefonnummer och adress.

All kundens personliga information samlas in och behandlas för ändamålen och under de villkor som anges i artikel 14 nedan.

Kunden åtar sig att tillhandahålla sann och uppriktig information och att informera säljaren om alla ändringar som rör dem. En sammanfattning av den information som lämnas finns tillgänglig på webbplatsen. Underlåtenhet att tillhandahålla den begärda informationen motsvarar att avstå från skapandet av ett konto och förhindrar validering av beställningen av kunden.

Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella fel i datainmatningen och de konsekvenser som skulle kunna uppkomma av dem, till exempel en försening och / eller ett leveransfel. I detta sammanhang kommer alla kostnader som uppkommer för återlämnande av ordern att bäras helt av kunden.

Kunden är ansvarig för att upprätthålla sekretess och säkerhet för sitt konto och lösenord samt för att begränsa åtkomsten till sin utrustning. Kunden är ensam ansvarig för alla användningar och aktiviteter som utförs från hans konto. Kunden meddelar säljaren omedelbart om han har anledning att tro att en obehörig tredje part kan använda sitt konto.

Säljaren förbehåller sig rätten att utan dröjsmål eller kompensation inaktivera kundens konto i händelse av brott mot dessa allmänna villkor och bedräglig eller olaglig användning av kontot av Kunden eller tredje part.

Kunden kan inaktivera sitt konto genom att informera säljaren om sitt beslut via e-post på adressen https://www.grip500.se[[REMOVE_LINK]] . Säljaren avaktiverar kontot inom högst sjuttiotvå (72) timmar efter att ha fått detta e-postmeddelande.

5.4 Validering av beställningen

Efter att ha validerat sin korg, skapat sitt konto, skrivit in leveransadressen, valt hans betalningsmedel, uppmanas kunden att definitivt bekräfta sin beställning genom att göra sin betalning. Effektiviteten av denna operation är förutsatt att de allmänna försäljningsvillkoren på förhand godtas (se ovan).

Den slutliga valideringen av beställningen påverkar att kunden tecknar skyldigheten att betala priset till förmån för säljaren mot kunden.

5.5 Avbokning av beställningen

Efter den slutgiltiga valideringen av hans beställning har kunden möjlighet att begära avbokning under förutsättning att beställningens produkter ännu inte har levererats till transportören. I det senare fallet kan beställningen inte längre avbrytas och säljaren kan inte hållas ansvarig för den. Trots avsaknaden av möjligheten att avbryta beställningen, har kunden rätt att vägra att acceptera leverans i enlighet med artikel 8.3 eller utöva sin ångerrätt enligt villkoren i artikel 9 .

För att begära avbokning av beställningen måste kunden logga in i sitt privata område, välja den beställning som han vill avbryta och öppna ett klagomål via vår support via biljett.

Så snart avbokningen beaktas av säljaren, återbetalas kunden inom tio (10) arbetsdagar maximalt från säljarens bekräftelsemail, med samma betalningsmedel som det som används av Kund vid beställning.

6. FINANSIELLA VILLKOR

Betalning sker omedelbart på beställningen, som kommer att behandlas av säljaren endast efter mottagande av kundens fulla betalning. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta beställningen i avsaknad av betalning av kunden efter en period av 24 timmar efter valideringen av beställningen.

Kunden kan betala för sin beställning med följande betalningsmedel:

 • bankkort;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; eller
 • SEPA-överföring (med möjlighet till direktdebitering för professionella).

Kunden antar konsekvenserna av ingångsfel under betalningsförfarandet och av eventuella avvikelser eller funktionsfel hos betalningsmedlen.

I händelse av försenad betalning, för alla yrkesverksamma, utöver kompensationen för försening, kommer alla belopp som inte betalas på förfallodagen automatiskt att betala en engångskompensation på 40 euro som betalas för insamlingskostnader. Försenad ränta beräknas från förfallodagen till ECB: s ränta ökad med 10 poäng, utan föregående meddelande.

Efter varje betalning på något sätt får kunden ett bekräftelsemail.

6.1 Betalning med kreditkort

Säljaren accepterar endast betalning med Visa-, Mastercard- eller Maestro-bankkort.

Säker onlinebetalning med kreditkort görs av en betalningsleverantör.

Alla kreditkortsbetalningsfaser omfattas av HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT-betalningssystemet, som är helt krypterade och skyddade. Protokollet som används är SSL kopplat till elektronisk bankverksamhet (3D-säker protokoll).

Detta innebär att informationen relaterad till beställningen och antalet bankkort inte cirkulerar tydligt på Internet. Bankkortnumret skrivs inte ut på papper, faktura, faktura eller annan notering.

Säljaren känner inte till kortnumren. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT behåller inte kortnummer efter att ha överfört betalningstransaktionen till köpmännens bank. Ingen person har dator eller tryckt tillgång till informationen om köparens bankkort. Risken för att ha bankkortnummer hackat under ett köp på säljarens webbplatser med HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT är nästan noll.

Professionals kan också använda GoCardless direktdebiteringssystem (gocardless.com) som valts av säljaren. Detta system är helt krypterat.

Kunden erkänner och förbehåller sig obevekligt att säljarens ansvar inte kan åläggas på grund av ett säkerhetsbrott mot de nämnda betalningssystemen, som ligger under deras serviceleverantörs exklusiva ansvar.

Vid betalning med bankkort debiteras transaktionen omedelbart efter betalning av kunden. Åtagandet att betala med kort är oåterkalleligt. Genom att meddela sin bankinformation under försäljningen, godkänner kunden säljaren att debitera sitt kort för det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han är den lagliga innehavaren av det kort som ska debiteras och att han har rätt att använda det. Vid fel eller oförmåga att ladda kortet avbryts beställningen omedelbart.

Verksamheten relaterad till distansförsäljningskontraktet hålls av AD TYRES INTERNATIONAL EU beläget på nivå 3 Suite nr 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagsregistreringsnummer OC 1277.

6.2 Betalning med Paypal

Kunden som använder en betalning via Paypal (www.paypal.com) måste ha eller skapa ett konto med denna tjänsteleverantör (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner som görs via Paypal säkerställs med 3D-Secure-protokollet. Säljaren får inte tillgång till kundens bankuppgifter när som helst.

Kunden erkänner och accepterar utan förbehåll att säljarens ansvar inte kan göras på grund av ett säkerhetsbrott mot Paypal-betalningssystemet, som är placerat under det exklusiva ansvaret för företaget PAYPAL.

6.3 Betalning via banköverföring

Kunden kan betala via SEPA-överföring till Säljarens konto

För att denna överföring ska beaktas av säljaren är det viktigt att kunden anger sitt ordernummer i överföringsreferensen eller i det fält som tillhandahålls för detta ändamål. Beställningsnumret såväl som bankinformationen anges för kunden på den sida som är avsedd för SEPA-överföringen.

Beställningen behandlas endast efter mottagandet av överföringen och efter validering. Följaktligen kan den meddelade leveranstiden variera beroende på tidpunkten för mottagandet av din betalning.

Vid betalning via banköverföring kan de avgifter som tillämpas dessutom av den utfärdande banken inte debiteras mot betalningen som ska tas emot.

6.4 Betalning med kreditkort i 4 avbetalningar

Betalningsalternativet i 4 delbetalningar är tillgängligt enligt villkoren nedan (kompletta hjul är uteslutna).

Beställningens totalpris Administrationsavgift
0.00 kr - 2,000.00 kr 6.90%

Utländska kort, uteslutande uttagskort, kort med systematisk tillstånd (Electron, Maestro, Cirrus ...) och e-kort accepteras inte.

Betalningen av dina månatliga betalningar sker med bankkort eller med direktdebitering.

De 4 tidsfristerna är följande:

 • Deadline 1 : beställningsdagen, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 2 : 30 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 3 : 60 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 4 : 90 dagar efter din beställning, 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.

Vid avslag på din betalning tillåter vi dig 7 dagar att reglera din situation utan dröjsmål intresse samtidigt som du behåller rätten att dra nytta av dina "betalningsfaciliteter". Efter denna period förlorar du rätten att dra nytta av "betalningsfaciliteterna" och alla belopp förfaller omedelbart. Försenad ränta kommer att beräknas från förfallodagen till BCE-kursen ökad med 10 poäng, utan föregående meddelande.

7. ÄGANDE OCH ÖVERFÖRING AV RISKER

Produkterna blir kundens egendom vid validering av beställningen. Följaktligen är Kunden ensam ansvarig för import och introduktion av Produkterna till det destinationsland som han har valt för leverans. Kunden uppmanas att konsultera de eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av importen av Produkterna till nämnda destinationsland.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Professionell Kund eller Icke-Professionell Kund från äganderättens övergång.

Eventuell risk för förlust eller skada på Produkterna överförs till Konsumentkunden när denne eller en tredje part utsedd av denne, och annan än den transportör som Säljaren föreslagit, tar Produkterna i fysisk besittning.

8. LEVERANS

Leveransen av beställningen sker efter kundens val, uttryckt under beställningen, genom leveransen av beställningen till en adress som tillhandahålls av kunden eller till adressen till en av de monteringsstationer som är listade på webbplatsen och att Kunden kan ha angett.

8.1 Leveranskostnader

Leveranskostnader erbjuds kunden för varje köp av två (2) identiska produkter. Vid enhetsköp (bildäck, fälg) bärs leveranskostnaderna av kunden, med undantag för motorcykeldäck där fraktkostnaderna erbjuds från det första köpt däck.

8.2 Leveranstid

Kunden informeras endast för information om att leveransen sker i genomsnitt mellan två (2) och åtta (8) arbetsdagar från mottagandet av full betalning av orderpriset. Om flera produkter väljs inom samma beställning, kan dessa eventuellt inte levereras samma dag utan att detta ger upphov till några klagomål från kundens sida.

Kunden medger och accepterar utan förbehåll att ovannämnda tidsfrister samt de som eventuellt anges på webbplatsen inte på något sätt utgör ett åtagande från säljaren gentemot kunden.

Trots vad som anges ovan, kommer säljaren att leverera beställningen till konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast trettio (30) dagar efter betalning av beställningen. Efter denna period kan konsumenten säga upp avtalet, genom registrerat brev med begäran om kvittering eller skriftligt på ett annat hållbart medium, om, efter beställning, på samma sätt, säljaren att leverera inom under en rimlig ytterligare period uppfyllde inte säljaren inom denna period. Kontraktet avslutas sedan vid mottagande av säljaren av brevet eller skriftligen för att informera honom om denna uppsägning, såvida inte säljaren har utfört under tiden.

Konsumenten kan ändå omedelbart säga upp avtalet när säljaren vägrar att leverera beställningen eller när han inte uppfyller sin skyldighet att leverera beställningen i slutet av nämnda period och detta datum utgör för konsumenten ett väsentligt villkor av avtalet. Detta väsentliga villkor är resultatet av omständigheterna kring ingåendet av kontraktet eller från en uttrycklig begäran från konsumenten innan avtalet ingås.

När avtalet löses av konsumenten under ovannämnda villkor, kommer säljaren att återbetala konsumenten för alla betalda belopp senast inom fjorton (14) dagar efter det att kontraktet upphörde. Den summa som konsumenten betalar som säljaren måste returnera kommer automatiskt att höjas med tio procent (10%) om återbetalningen sker senast trettio (30) dagar efter denna period, med tjugo procent (20%) upp till '' vid sextio (60) dagar och femtio procent (50%) senare.

8.3 Svårigheter med levererade produkter

I enlighet med artikel 7 ovan överförs risken för förlust och skada på de produkter som omfattas av beställningen till kunden från det ögonblick då den senare, en av dess anställda eller representanter eller den monteringsstation som utsetts av han tar det i besittning vid underskrift av leveransnotatet.

Kunden, hans skötare eller hans representant måste verifiera överensstämmelsen med varans villkor vid leveransen, oavsett om detta sker hemma eller på en monteringsstation. Kunden gör det till sin personliga verksamhet att informera och ge sina instruktioner till sina ombud eller representanter för att verifiera överensstämmelse med produkterna.

Kunden, hans skötare eller hans representant måste meddela transportören om alla reservationer om produkterna vid leverans. Dessa reservationer måste nämnas uttryckligen och exakt på leveransnotatet för att vara effektiva mellan parterna.

Om de produkter som omfattas av beställningen inte uppfyller eller om det mottagna paketet är i dåligt skick, kan kunden vägra leverans. Han måste då omedelbart informera säljaren om detta genom att kontakta kundtjänst via biljettsystemet.

Kunden erkänner och accepterar att säljaren inte tar tillbaka någon monterad eller rullad produkt.

I händelse av tvist öppnas en tvist med transportören av de produkter som omfattas av beställningen. Ett daterat och undertecknat intyg om icke-mottagande på heder kommer att begäras av klienten för att öppna tvisten. I händelse av att leveransen skedde i en monteringsstation måste kunden ha certifikatet undertecknat vid monteringsstationen.

Tidsfristen för att lösa tvister är minst tio (10) arbetsdagar och kan vara upp till fyra (4) veckor från dess öppnande. Dessa tidsfrister ges som en indikation av säljaren på grundval av hans erfarenhet och kan inte på något sätt vara bindande. Under alla omständigheter införs dessa tidsfrister av transportföretagen och säljaren kan inte hållas ansvarig för dem.

8.4 Leveransmeddelande

Transportören ger kunden eller monteringsstationen, i förekommande fall, en leveransbevis mot signatur.

Kunden erkänner och accepterar att signaturen från honom, hans skötare eller hans representant av en sådan leveransanmälan utgör ett oåterkalleligt bevis på leveransdatum för hela ordern eller, i fallet med separat leverans av produkter från '' samma beställning, av de produkter som berörs av denna leverans.

I avsaknad av ett uttryckligt förbehåll på leveransmeddelandet, undertecknar nämnda leveransnotis att beställningens goda överensstämmelse samt det perfekta skick för de produkter som omfattas av beställningen.

I vilket fall som helst är det upp till kunden att vända sig mot den redigeringsstation som utsetts av honom eller någon annan skötare eller representant, i händelse av sistnämndens försumlighet när han undertecknade leveransmeddelandet.

8.5 Särskilda bestämmelser för leverans till den adress som kunden deklarerar

Säljaren åtar sig att leverera beställningen till den leveransadress som tillhandahölls av kunden under beställningen. I detta avseende åtar sig kunden att förse säljaren med en befintlig, fullständig och exakt leveransadress på en plats där leveransen av beställningen är genomförbar och godkänd. Kunden garanterar säljaren att han är närvarande i lokalerna eller hos en anställd eller en vederbörligen auktoriserad representant för att få beställningen. Annars kan säljaren inte hållas ansvarig för eventuella förseningar i leveransen. I händelse av retur för bristande adress kommer återköpskostnaderna på femton (25) euro per paket att bäras exklusivt av kunden.

Om kunden är frånvarande under leveransen, måste han kontakta den transportör som ansvarar för sitt paket för att komma överens om ett nytt leveransdatum eller ett tillbakadragande från närmaste depå. Annars skickas paketen tillbaka till säljarens lager inom tio (10) arbetsdagar. Returkostnaderna på tjugofem (25) euro per paket bärs exklusivt av kunden och dras av när beställningen återbetalas.

8.6 Särskilda bestämmelser för leverans till en monteringsstation

I händelse av att kunden väljer att få beställningen levererad till en monteringsstation, samtycker kunden, utom i fall av force majeure, att dra tillbaka beställningen inom trettio (30) kalenderdagar efter orderinformationen tillgänglig för beställningen via monteringsstationen.

I annat fall förbehåller sig säljaren rätten att:

 1. avbryta försäljningen med kundens exklusiva fel, vilket ger säljaren rätt att behålla alla betalade belopp; och
 2. fakturera kostnaden för att bevaka beställningen upp till fem euro (€ 5,00) inklusive alla skatter per förseningsdag beräknat från datumet för mottagandet av beställningen av redigeringsstationen.

Så snart kunden väljer att få sin beställning levererad till en monteringsstation åtar sig kunden också att få däcken monterade i nämnda monteringsstation. Monteringspriserna fastställs efter monteringsstations bedömning utan någon säljares ingripande. Kunden åtar sig att respektera dem.

I händelse av att kunden vägrar att få produkterna monterade i monteringsstationen där leveransen ägde rum, skulle monteringsstationen ha rätt att be kunden om en rimlig betalning i gengäld för leverans och lagring av produkterna .

När kunden beslutar att få sina produkter monterade i en monteringsstation, kan säljaren inte hållas ansvarig för mottagning, lagring, demontering, montering och balanseringstjänster som tillhandahålls under monteringsstationens fulla och exklusiva ansvar.

Information om monteringsstationer som öppettider, servicepriser, maximal monteringsdiameter etc. är själva församlingsstationernas ansvar. Säljaren kan inte hållas ansvarig om de priser eller tidtabeller som används skiljer sig från informationen som anges på webbplatsen. Kunden är skyldig att få information från monteringsstationen om dess priser och tillgänglighet.

8.7 Avslag på leverans i avsaknad av effektiv annullering av beställningen

I avsaknad av effektiv avbokning av beställningen enligt villkoren i artikel 5.5 har kunden möjlighet att vägra leverans av paketet antingen till den adress han förklarade eller genom monteringsstationen i förväg instruerad i denna mening.

I detta fall kommer beställningen att omdirigeras till säljarens eller leverantörens lager och kunden återbetalas minus avkastningskostnader på 25 euro per paket.

I händelse av godkännande av leveransen har konsumenten en ångerrätt enligt villkoren i artikel 9 nedan.

9. ÅTGÄRDENS RÄTT

Konsumenten har en period på fjorton (14) kalenderdagar (nedan kallad " Återtagningsperiod ") för att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut eller att bära andra kostnader än de som föreskrivs i detta artikeln.

Återtagstiden löper från mottagandet av beställningen av konsumenten, dvs. det leveransdatum som anges på leveransnotatet. Återtagstiden börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen efter leveransdatum och slutar vid utgången av den sista timmen i den sista dagen i avbokningsperioden. Om återtagningsperioden löper ut på en lördag, söndag eller en allmän dag eller icke-arbetsdag, förlängs den till nästa arbetsdag.

För att utöva sin ångerrätt informerar konsumenten säljaren om sitt beslut att återkalla genom att skicka säljaren, före utgången av återtagningsperioden, det formulär som finns tillgängligt här , vederbörligen ifylld och uttrycka sin entydiga önskan att att dra tillbaka med e-post ( https://www.grip500.se )

Bevisbördan för utövandet av ångerrätten ligger på konsumenten, som uppmanas att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skona detta bevis effektivitet och bevara.

Efter utövandet av sin ångerrätt under de ovannämnda villkoren är konsumenten skyldig att återlämna beställningen, eller de produkter som berörs av återkallandet, senast inom fjorton (14) kalenderdagar efter att hans beslut att dra tillbaka.

Denna retur kan göras, efter konsumentens val, antingen på eget sätt eller genom säljaren som tar ansvaret för returen.

I den första hypotesen om återbetalning med hjälp av konsumenten måste den senare informera säljaren i förväg om denna modalitet för att få adressen till depot där produkterna måste returneras. Denna retur utförs under konsumentens fulla ansvar. Följaktligen kan säljaren inte på något sätt hållas ansvarig för någon förlust eller skada på produkterna under denna retur.

Säljaren kommer att återbetala konsumenten för hela priset inom fjorton (14) kalenderdagar efter den faktiska återlämnandet av beställningen, eller av de berörda produkterna genom återkallande eller bevis för leverans av dessa produkter, det valda datumet är det första av dessa fakta.

I den andra hypotesen om återbetalning genom säljaren kommer säljaren att ersätta konsumenten för priset minus avkastningskostnaderna på basis av tjugofem (25) euro per artikel, inom fjorton (14) kalenderdagar från en effektiv återlämnande av beställningen eller av de produkter som berörs av återkallandet.

I samtliga fall måste beställningsprodukterna returneras i originalförpackningen utan att de har monterats, använts eller skadats. Annars kommer ingen återbetalning att göras av säljaren till konsumenten, och den senare debiteras så småningom för de återbetalningskostnader som nämns ovan.

Säljaren kommer att återbetala med samma betalningsmedel som konsumenten använde för den första transaktionen, såvida inte uttryckligen överenskommits av konsumenten att använda ett annat betalningsmedel och i den mån återbetalningen inte leder till kostnader för konsumenten. Vid betalning via banköverföring kommer konsumentens bankuppgifter att begäras.

10. GARANTIER

10.1 Tidigare begränsningar

Kunden ansvarar för att de produkter han beställer uppfyller specifikationerna för tillverkaren av sitt fordon.

Kunden är också skyldig att följa tillverkarens föreskrifter och rekommendationer med avseende på fordonets säkerhet och tillförlitlighet, särskilt däckens och fälgarnas storlek, däckens uppblåsning och tryck, samt monteringsförhållandena och däcklagring.

Ingen av de garantier som anges i denna artikel tar hänsyn till defekter på grund av ett monteringsfel, inte heller för normalt slitage av produkterna, eller konsekvenserna på grund av felaktig användning av produkterna, eller försämringen av produkterna genom försummelse av Klient eller en av dess agenter.

Ingen garanti ges av säljaren med avseende på någon fel i produkterna som direkt orsakas av tillhandahållandet av en monteringsstation som väljs av kunden.

De garantier som beviljas enligt denna artikel 10 är för en period av två (2) år från leveransdatum för produkten.

10.2 Förhandsbedömning

Kunden har möjlighet att begära expertis på alla produkter som han anser vara felaktiga.

Produkten måste returneras till tillverkaren för att påskynda kompetensen. Denna återbetalning betalas av säljaren.

Kompetensperioden är minst tre (3) månader. Säljaren kommer inte att ersätta produkten eller ersätta priset innan bedömningen avbryts.

När expertis har slutförts kommer kunden att få en expertrapport som informerar dem om resultatet därav. Ingen tvist om denna expertis kommer att beaktas av säljaren.

Om bedömningen avslöjar en produktionsfel, kommer klienten att återbetalas.

I annat fall kommer utvärderingskostnaderna på trettifem (35) euro per produkt att bäras av kunden och produkten / produkterna returneras antingen till kunden eller förstörs.

10.3 Garanti för överensstämmelse

Säljaren åtar sig att leverera en eller flera produkter i överensstämmelse med beställningen och ansvarar för eventuell brist på överensstämmelse som finns vid leveransen och för bristande överensstämmelse som härrör från förpackningen. Denna garanti för överensstämmelse beviljas endast till konsumenten.

Produkten överensstämmer med:

 • Om den är lämplig för användning som normalt förväntas av en liknande vara och, i tillämpliga fall:
  • om den överensstämmer med beskrivningen som ges av säljaren och har de kvaliteter som den senare presenterade för konsumenten i form av ett prov eller modell;
  • om det har de kvaliteter som en konsument med rätta kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalanden som säljaren, producenten eller hans representant har gjort, särskilt när det gäller reklam eller märkning;
 • eller om det har de kännetecken som parterna har fastställt genom ömsesidig överenskommelse eller är lämpliga för varje speciell användning som konsumenten söker, som säljaren uppmärksammar och som den senare har accepterat.

Säljaren är inte bunden av de offentliga uttalandena från Producenten av Produkterna eller hans representant om det konstateras att han inte kände dem och inte var berättigad att känna dem.

Brist på överensstämmelse som förekommer inom tjugofyra (24) månader efter leveransen av produkten kommer att antas existera vid leveransen, om inte annat bevisas. För alla produkter som säljs begagnade produkter fastställs denna period till sex (6) månader. Säljaren kan bekämpa detta antagande om den inte är kompatibel med produktens natur eller den påstådda bristen på överensstämmelse.

Konsumenten har rätt att kräva att produkten följer beställningen. Han kan dock inte bestrida efterlevnaden genom att åberopa en brist som han visste eller inte kunde ignorera när han kontrakterade. Detsamma gäller när defekten har sitt ursprung i materialen den har levererat själv.

I händelse av bristande överensstämmelse kommer konsumenten att välja mellan att reparera och byta ut produkten.

Säljaren får dock inte fortsätta enligt konsumentens val om detta val innebär en uppenbart oproportionerlig kostnad med avseende på den andra modaliteten, med hänsyn till produktens värde eller felets betydelse. Han måste då fortsätta, såvida detta inte är omöjligt, enligt den metod som inte väljs av konsumenten.

Om reparation och utbyte av produkten visar sig vara omöjlig kan konsumenten returnera produkten och få tillbaka priset eller behålla produkten och få en del av priset tillbaka.

Samma fakultet är öppen för honom:

 • om den begärda, föreslagna eller överenskomna lösningen inte kan genomföras inom en (1) månad efter konsumentens klagomål;
 • eller om denna lösning inte kan vara utan större besvär för honom med tanke på produktens natur och användningen han söker.

Avbokningen av försäljningen kan dock inte uttalas om bristen på överensstämmelse är liten.

Tillämpningen av dessa lösningar genomförs utan kostnad för konsumenten.

10.4 Garanti för defekter i de sålda produkterna

Säljaren kommer att vara bunden av garantin för dolda defekter i en produkt som gör den olämplig för den användning som den är avsedd för, eller som på så sätt minskar denna användning att kunden inte har förvärvat den eller har gett den än ett lägre pris, om han hade känt dem.

Säljaren är dock inte ansvarig för uppenbara brister som kunden har kunnat övertyga sig själv om.

När det gäller konsumenter och icke-yrkesmän är säljaren ansvarig för dolda defekter, även om han inte har känt till dem. Säljaren utesluter emellertid uttryckligen garantin för fel som inte är kända av säljaren med avseende på proffs.

I alla fall där denna garanti är avsedd att gälla kommer kunden att välja att returnera saken och få tillbaka priset, eller att behålla saken och få en del av priset tillbaka.

Om det visar sig att säljaren var medveten om bristerna i produkten, är han, utöver återbetalningen av det pris han har fått, ansvarig för alla skador på kunden. Om säljaren emellertid inte är medveten om defekterna i produkten, kommer han endast att krävas att returnera priset och ersätta kunden för de kostnader som uppstått vid försäljningen.

Om den produkt som hade defekter har förgått till följd av dess dåliga kvalitet, kommer förlusten att vara för säljaren, som är ansvarig gentemot kunden för återbetalning av priset och den andra ersättningen som nämns ovan. Förlusten på grund av en framgångsrik händelse kommer emellertid att ske på kundens vägnar.

10.5 Kommersiell garanti

Säljaren ger inga andra garantier än de som anges i artiklarna 10.3 och 10.4 ovan.

11. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH UTSKRIFT

I alla avtal som ingåtts mellan säljaren och en professionell kommer säljaren att ta de ekonomiska konsekvenserna av endast direkta och förutsebara skador orsakade till proffsen av ett bevisat fel hos säljaren, under villkoren och inom gränsen definierad nedan.

Säljaren är på intet sätt ansvarig för de ekonomiska konsekvenserna till följd av indirekt eller oförutsägbar skada, såväl som, utan att denna lista är uttömmande, förlorad vinst, kommersiell förlust, förlust av omsättning eller vinst, förlust av kunder , förlust av möjligheter, kostnad för att få en produkt, etc.

Det anges uttryckligen att säljarens ansvar gentemot yrkesmässigt inte får överstiga beloppet för alla belopp som faktiskt betalats av proffsen för den berörda försäljningen.

Fackmannen får endast sätta säljarens ansvar i spel på grund av överträdelse av avtalet under en period av ett (1) år från inträffandet av överträdelsen i fråga.

De begränsningar och undantag av ansvar som anges i denna artikel bestäms av det saldo som parterna har kommit överens om, och som tillsammans utgör omfattningen av säljarens skyldigheter enligt avtalet och de ekonomiska villkoren.

12. FORCE MAJEURE

Säljarens skyldigheter kommer automatiskt att avbrytas vid händelser utanför dess kontroll och förhindra normal avtalsprestanda, t.ex. särskilt: jordbävningar, bränder, stormar, översvämningar, blockering av transportmedel av någon anledning som helst, totala eller partiella strejker, en väsentlig modifiering av tillämplig lagstiftning eller förordningar som påverkar leveransen av beställningen eller immobilisering eller total eller delvis förstörelse av produktens eller produkternas beställning på grund av fakta som helt och hållet inte har samband med säljarens fel (nedan kallat " Force Majeure ").

Parterna är överens om att säljarens ansvar inte i vilket fall som helst kan göras i händelse av bristande uppfyllande av sina skyldigheter orsakade av ett fall av Force Majeure, utan att någon kompensation eller straff förfaller i detta fall.

När det gäller Force Majeure som inte påverkar beställningens integritet, kommer leveransen att skjutas upp till ett datum då Fall of Force Majeure har upphört. Om Force Majeure överstiger en period på två (2) månader, kommer var och en av parterna att kunna säga upp avtalet med ett registrerat brev med begäran om kvittensbevis.

13. INTELLEKTUELL FASTIGHET

Allt innehåll som är föremål för immateriella rättigheter och i synnerhet:

 • distinkta tecken skyddade som ett varumärke;
 • originalformulär (inklusive bilder, videor, texter etc.) skyddade av upphovsrätt; liksom
 • databaser vars sammansättning, verifiering eller presentation vittnar om en betydande ekonomisk, materiell eller mänsklig investering;

är och förblir Säljarens eller dess partners exklusiva egendom.

Följaktligen kan all obehörig användning av dessa immateriella egenskaper av tredje part utgöra förfalskningar och rättsliga förfaranden på detta konto.

14. PERSONLIGA DATA

Personuppgifterna som säljaren samlar in om kunden i samband med försäljningen är föremål för automatiserad behandling för vilken säljaren ensam är ansvarig för att definiera medel och syfte och är som sådan ansvarig för denna behandling i den mening som avses i artikel 3.4 i Andorran lag 15/2003 av 18 december 2003 kvalificerat skydd av personuppgifter (nedan kallad "LQPD").

Kunden uppmanas att besöka konfidentialitetsstadgan och webbplatsens cookie-sida för att ta reda på villkoren under vilka personuppgifter behandlas och lagras av säljaren.

15. KONTRAKTUELLA DOKUMENT

Kontraktet består av följande avtalsdokument:

 1. av dessa allmänna försäljningsvillkor;
 2. inköpsorder;
 3. leveransnotatet;
 4. av försäljningsfakturan.

I händelse av motsägelse eller avvikelse mellan bestämmelserna i två av dokumenten kommer bestämmelsen för det överordnade dokumentet i rad att ha företräde (ex: Fakturan om försäljning råder över leveransorder; leveransorder råder över beställningsformulär; orderformulär råder över GTC ).

Inget omnämnande som gjorts av kunden, hans närvaro eller hans representant på leveransnotatet, utom hans underskrift, kommer inte att betraktas som avtalsmässigt i frånvaro av godkännande av säljaren.

Alla ovannämnda avtalsdokument representerar alla åtaganden som finns mellan parterna. Dessa avtalsdokument ersätter och avbryter alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden som rör försäljningen.

16. TITLAR

Titlarna som används i CGV tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl och borde inte bidra till att påverka betydelsen eller strukturen i CGV: s bestämmelser.

I händelse av svårigheter att tolka mellan någon av de titlar som förekommer i klausulen, och någon av klausulerna, kommer titlarna att förklaras obefintliga.

17. Giltighet

Om en eller flera bestämmelser i T & C skulle förklaras ogiltiga, omskrivna eller inte kan verkställas enligt en lag, förordningar eller följande '' ett slutligt beslut från en behörig domstol, denna eller dessa bestämmelser måste eller måste betraktas som lösbara från GTC. De andra bestämmelserna för GTC kommer att betraktas som giltiga och kommer att förbli i kraft, såvida inte en av parterna visar att den eller de bestämmelser som har annullerats är väsentliga och avgörande utan vilka det är skulle inte ha dragit sig samman.

18. TOLERANSER

Det faktum att en av parterna inte utnyttjar den andra partens misslyckande med någon av sina skyldigheter enligt avtalet kan inte tolkas som ett avstående från fullgörandet av den aktuella skyldigheten i frånvaro av recept.

19. GÄLLANDE LAG

Avtalet mellan Försäljare och Köpare inom Europeiska unionens territorium styrs av medlemslandet i vilket avtalet ingås, vad gäller skydd enligt konsumentskyddslagen.

Uppgifterna från Beställningen databehandlas av den maltesiska Försäljaren. Den maltesiska lagen kommer att tillämpas för behandling av personuppgifter.

För alla andra frågor som inte gäller de två bestämmelserna ovan, kommer andorransk lag tillämpas subsidiärt.

20. MEDLING

I enlighet med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013, får du information om möjligheten att använda plattformen för online tvistlösning (RLL) tillgänglig. av Europeiska kommissionen och tillgänglig på följande adress: Tvistlösning online