Allmäna försäljningsvillkor

- Gällande version från den 18 oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ett andorranskt bolag av typen societat limitada unipersonal med ett aktiekapital på 1.000.000 euro, registrerat i Andorras handels- och bolagsregister under nummer 16339, med momsregistreringsnummer SE502078002801, vars huvudkontor ligger på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm(a)grip500.com, telefon: +376 810 888, (hädanefter benämnt "Säljaren") har som huvudsaklig verksamhet försäljning av däck och tillhörande produkter via webbplatsen grip500.se (hädanefter benämnd "Webbplatsen").

Webbplatsen drivs av bolaget GRIP500 SLU, ett andorranskt bolag av typen societat limitada unipersonal med ett aktiekapital på 3.000 euro, registrerat i Andorras handels- och bolagsregister under nummer 17485, vars huvudkontor ligger på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), vilket bolag tillhandahåller sin Webbplats exklusivt för Säljaren för marknadsföring av dess produkter.

Dessa allmänna försäljningsvillkor är avsedda att reglera, utan begränsning, alla försäljningar av produkter och tjänster till varje kund, fysisk eller juridisk person, vare sig det är konsument, icke-professionell eller professionell (hädanefter benämnd "Kunden"), som har genomfört ett köp på Webbplatsen och att definiera de kontraktuella förhållandena mellan Säljaren och Kunden.

1. DEFINITIONER

Alla gemensamma substantiv vars första bokstav är versal i detta dokument har den definition som tilldelats i denna artikel.

 • Mottagningsbekräftelse avser det svarsmejl som Säljaren skickar till Kunden efter att Kunden har bekräftat sin Beställning och som innehåller en sammanfattning av Beställningen, de tillämpliga allmänna försäljningsvillkoren och den motsvarande Fakturan.
 • Beställningsformulär avser sammanfattningen av de Produkter som Kunden har valt och som ska godkännas av denne på Webbplatsen för att slutföra Beställningen.
 • Leveranssedel avser det dokument som Kunden får av Transportören vid leverans av Beställningen, mot Kundens underskrift som intygar att Beställningen har levererats samt att Produkt(erna) är i perfekt skick och utan anomalier.
 • Allmänna försäljningsvillkor avser dessa allmänna försäljningsvillkor från Säljaren som Kunden måste godkänna för att genomföra sin Beställning.
 • Kund avser varje individ eller företag som agerar som Konsument, Icke-Professionell eller Professionell och som besöker Webbplatsen i syfte att genomföra en Beställning.
 • Beställning avser Produkt(erna) som Kunden beställer vid varje köptillfälle på Webbplatsen.
 • Konsument avser en Kund, fysisk person, som agerar för ändamål som inte faller inom ramen för hans/hennes kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksmässiga verksamhet.
 • Avtalet avser samtliga kontraktsdokument som definierar Parternas rättigheter och skyldigheter för varje Försäljning, som nämns i Artikel 15.
 • Leveransdatum avser det faktiska leveransdatumet för Beställningen till Kunden som anges på Leveranssedeln.
 • Leveranstid avser den maximala tidsperiod som nämns i Artikel 8.2 inom vilken Säljaren åtar sig att leverera Beställningen till Kunden.
 • Ångerrätt avser tidsperioden som nämns i Artikel 9.
 • Faktura avser fakturan som skickas till Kunden via Mottagningsbekräftelsen.
 • Force Majeure avser fallet där en händelse utanför gäldenärens kontroll, som inte rimligen kunde förutses vid avtalets ingående och vars effekter inte kan undvikas med lämpliga åtgärder, förhindrar gäldenären från att fullgöra sin skyldighet.
 • Leverantör avser en tredje part till Avtalet som innehar Produkt(erna) i Kundens Beställning.
 • Leverans avser överföringen till Kunden av den fysiska besittningen eller kontrollen över Produkt(erna).
 • Icke-Professionell avser en Kund, juridisk person, som inte agerar i professionellt syfte (se definitionen av Professionell nedan).
 • Produkterbjudande avser erbjudandet som publiceras under Säljarens ansvar på något av dess medier, inklusive dess Webbplats, avsett för försäljning av en särskild Produkt och inkluderar bland annat fotografi samt Produktens egenskaper och pris.
 • Part(er) avser, i singular, Kunden eller Säljaren individuellt och, i plural, Kunden och Säljaren kollektivt.
 • Pris avser det totala pris som nämns i Artikel 5 som Kunden åtar sig att betala för Beställningen.
 • Produkt(er) avser däckprodukter eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor, etc.) som erbjuds till försäljning av Säljaren på Webbplatsen.
 • Professionell avser en Kund, fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, som agerar för ändamål som faller inom ramen för sin kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksmässiga verksamhet, inklusive när han/hon agerar i namn av eller på uppdrag av en annan professionell.
 • Webbplats avser Säljarens webbplats som är tillgänglig på URL-adressen grip500.se.
 • Monteringsstation(er) avser de verkstäder som listas på Webbplatsen (https://www.grip500.fr/montage) där Kunden kan få sin Beställning levererad och få sina Produkter monterade.
 • Innehavare av Ångerrätten avser personen som nämns i Artikel 9.
 • Transportör avser transportföretaget som valts av Leverantören eller Säljaren för transport och Leverans av Beställningen till den adress som Kunden har angivit eller till Monteringsstationen som Kunden har valt.
 • Säljare avser personen som nämns i Förordet.
 • Försäljning avser den juridiska transaktionen som sluts mellan Säljaren och Kunden där den första åtar sig att leverera Beställningen och den andra att betala Priset.

2. ÄNDAMÅL OCH GODKÄNNANDE

Allmänna försäljningsvillkor är avsedda att reglera, utan begränsning, alla Försäljningar som genomförs via Säljarens Webbplats och att definiera de kontraktuella förhållandena mellan Säljaren och Kunden i förhållande till varje Beställning.

Allmänna försäljningsvillkor har företräde och ersätter alla andra eventuella avtal, åtaganden, uttalanden, löften, avsikter, dokumentation eller information som tidigare har förekommit mellan Parterna i förhållande till Beställningen.

Godkännandet av någon Beställning från en Kund är strikt beroende av att Kunden i förväg, utan begränsning eller förbehåll, accepterar samtliga villkor i de Allmänna försäljningsvillkoren som är i kraft på Webbplatsen vid tidpunkten, vilket godkännande visas genom att kunden klickar i rutan till vänster om texten « Jag har läst och godkänt de allmänna försäljningsvillkoren och integritetspolicyn. ». Detta steg sker efter att Kunden har haft möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och det totala Priset samt att korrigera eventuella fel innan han bekräftar den för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

Allmänna försäljningsvillkor är tillgängliga på Webbplatsen och överförs till Kunden på ett beständigt medium som en bilaga till Mottagningsbekräftelsen.

Avtalet anses ingånget mellan Parterna från och med att Säljaren utfärdar Mottagningsbekräftelsen.

Säljaren ansvarar för att bevara dokumentet som bekräftar Avtalet från och med ingåendet av Avtalet och under en period av tio år från Leveransen av Beställningen. Kunden kan få tillgång till det arkiverade Avtalet genom att enkelt begära det från Säljaren (https://www.grip500.fr/contact).

Kunden informeras om att ingåendet av Avtalet medför en betalningsskyldighet för Priset till Säljarens förmån.

3. PRODUKTER

3.1 Produktens egenskaper

De väsentliga egenskaperna och priset på Produkterna anges i varje Produkt Erbjudande som publiceras på Webbplatsen. Dessa element utgör kontraktsinformation som binder Säljaren vid ingåendet av Avtalet med Kunden och under förutsättning av tillgängligheten i lager av de berörda Produkterna.

Varje däck är märkt på sidan med DOT-numret som är sammansatt på följande sätt:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Kod för fabriken där däcket tillverkades
 • 4W: Dimensionell kod specifik för tillverkaren
 • HWNX: Valbar kod specifik för tillverkaren
 • 3903: tillverkningsdatum för däcket motsvarande den 39:e veckan år 2003.

3.2 TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER

Angivelsen av tillgängligheten av en Produkt i det motsvarande Produkt Erbjudandet genom omnämnandet « I LAGER » är enbart en indikativ information med hänsyn till de dagliga transaktionsflödena och volymerna.

Vid lagerbrist kommer Säljaren att informera Kunden och återbetala denne fullt ut med samma betalningsmedel som användes vid Beställningen inom sjuttiotvå (72) timmar från att han informerats om Produktens otillgänglighet. Vid partiell otillgänglighet av Beställningen kommer Kunden att återbetalas proportionellt för de saknade Produkterna.

4. BESTÄLLNING

4.1 ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Den offentliga webbplatsen är tillgänglig för alla besökare, året runt, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, med förbehåll för de avbrott som är nödvändiga för tekniskt underhåll, skötsel och uppdateringar som Säljaren finner lämpliga att utföra samt eventuella tekniska fel som är utanför Säljarens kontroll.

Alla kostnader som Kunden ådrar sig för att säkerställa sin egen tillgång till Webbplatsen är helt och hållet Kundens ansvar, inklusive kostnaden för datorutrustning, internetabonnemang och eventuell mjukvara.

4.2 VAL AV EN ELLER FLERA PRODUKTER

Kunden erkänner och accepterar att sökningen och valet av en eller flera Produkter görs under Kundens eget och ensamma ansvar.

För att underlätta Kundens sökningar tillhandahåller Säljaren på sin Webbplats (i) en sökfält där Kunden fritt kan ange sökord och (ii) ett sökverktyg baserat på olika egenskaper hos Produkterna som listas för val. Den goda funktionen, intresset, fullständigheten och relevansen av dessa verktyg garanteras inte av Säljaren.

Det är Kundens ansvar att ta del av hela utbudet av Produkt Erbjudanden som Säljaren presenterar på sin Webbplats och att utföra de nödvändiga sökningarna på den valda modellen och konkurrensen för att utvärdera relevansen, intresset och lämpligheten av Produkt Erbjudandet för sina behov.

Säljaren tillhandahåller som information:

 • TECDOC-data om sambandet mellan fordon och delar;
 • BMF-data om sambandet mellan fordon, däck och fälgar;
 • tillverkardata om sambandet mellan fordon och kedjor;
 • data om kompatibilitet mellan fordon och produkter.

Säljaren garanterar inte relevansen, noggrannheten eller fullständigheten av dessa data som endast tillhandahålls i syfte att underlätta produktsökningen. Det är Kundens ansvar att kontrollera att de valda Produkterna passar och motsvarar hans/hennes fordon.

Kunden uppmanas särskilt att läsa recensioner samt liknande däck som erbjuds under Produkt Erbjudandet för att utvärdera om den visade Produkten kan tillfredsställa hans/hennes behov.

Val av en Produkt utförs genom att klicka på funktionen "Lägg till i kundvagnen" efter att ha valt önskad kvantitet.

Denna operation har endast effekten att inkludera den valda Produkten i Kundens kundvagn och medför inget köptvång i detta skede.

När Kunden anser att urvalet av hans/hennes inköp är klart, räcker det med att gå till avsnittet "Kundvagn" för att kontrollera det korrekta urvalet av Produkter och kvantiteter och ta del av det totala Priset som är associerat med hans/hennes Beställning.

Före den slutgiltiga bekräftelsen av Beställningen kan Kunden när som helst ändra sin kundvagn och har möjlighet att kontrollera detaljerna i sin Beställning och det totala Priset samt att rätta eventuella fel innan han/hon bekräftar den för att uttrycka sitt slutgiltiga godkännande.

4.3 SKAPANDE OCH ANVÄNDNING AV KUNDKONTO

För att slutföra sin Beställning måste Kunden skapa sitt personliga konto (om detta inte redan har gjorts vid en tidigare Beställning). För detta ändamål måste Konsumenten och Icke-Professionellen ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt deklarera sin identitet, sitt telefonnummer och sin adress. Professionellen skapar å sin sida ett "professionellt konto" genom att ange en giltig e-postadress och konfigurera ett lösenord samt deklarera sitt namn, sitt förnamn, företagets namn, ett telefonnummer och adressen.

Kunden uppmanas att fylla i all relevant information i sitt personliga konto, med vetskap om att fälten markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

All personlig information om Kunderna samlas in och behandlas för de ändamål och under de förhållanden som anges i Artikel 14 nedan och i Integritetspolicyn.

Kunden åtar sig att tillhandahålla sanningsenlig och uppriktig information och att informera Säljaren om eventuella förändringar som rör dem. En sammanfattning av den information som tillhandahållits är tillgänglig på Webbplatsen. Att inte tillhandahålla begärd information är likvärdigt med att avstå från att skapa ett konto och förhindrar att Kunden kan validera Beställningen.

Användarnamnet och lösenordet är strikt personliga och konfidentiella: Kunden förbjuds att avslöja dem till en tredje part eller överlåta dem. Varje Beställning som görs med detta användarnamn och lösenord kommer att anses vara utförd av Kunden och kommer därför att binda denne gentemot Säljaren, såvida inte Beställningen har gjorts av en tredje part på grund av en säkerhetsbrist på Säljarens webbplats. Det är Kundens ansvar att omedelbart skriftligen informera Säljaren om all användning av sitt användarnamn och lösenord som sker utan hans vetskap och som han får kännedom om.

Kunden kan när som helst korrigera felaktig inmatning av begärd information. Säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella inmatningsfel och de konsekvenser som följer därav, såsom försening och/eller leveransfel. I detta sammanhang kommer alla kostnader för att skicka om Beställningen att helt och hållet belasta Kunden.

Det personliga kontot ger Kunden tillgång till följande information:

 • Vos Commandes – Service client: listan över Beställningar som gjorts på Webbplatsen;
 • Modifier vos informations: de personliga uppgifter som deklarerats av Kunden med möjlighet att ändra dem när som helst.

Säljaren förbehåller sig rätten att utan dröjsmål eller ersättning inaktivera kontot för varje Kund som bryter mot dessa allmänna villkor och använder kontot på ett bedrägligt eller olagligt sätt av Kunden eller någon tredje part.

Kunden kan inaktivera sitt konto genom att informera Säljaren om sitt beslut via e-post till adressen https://www.grip500.fr/contact. Säljaren kommer att inaktivera kontot inom högst sjuttiotvå (72) timmar från mottagandet av detta e-postmeddelande.

4.4 BEKRÄFTELSE AV BESTÄLLNINGEN

Efter att ha bekräftat sin varukorg, skapat sitt konto, angett leveransadressen, valt betalningsmetod, uppmanas Kunden att slutgiltigt bekräfta sin beställning genom att genomföra betalningen via funktionen "Fortsätt till säker betalning". Genomförandet av denna operation är beroende av att de allmänna försäljningsvillkoren (se ovan) godkänns i förväg.

Den slutgiltiga bekräftelsen av Beställningen innebär att Kunden åtar sig att betala Priset till Säljarens förmån.

Efter att ha mottagit betalningen från Säljaren, får Kunden ett e-postmeddelande från Säljaren som sammanfattar hans Beställning.

4.5 AVBESTÄLLNING AV BESTÄLLNINGEN (UPPLÖSNINGSKLAUSUL)

Denna Artikel utgör en upplösningsklausul som specificerar de åtaganden vars icke-uppfyllande kommer att leda till upplösning av Försäljningen.

4.5.1 Avbeställning av Beställningen av Kunden

Kunden kan avbeställa Beställningen, det vill säga upplösa Försäljningen i följande fall:

 1. Bekvämlighet:
  efter slutgiltig bekräftelse av sin Beställning har Kunden möjlighet att begära dess avbeställning efter eget gottfinnande, förutsatt att Produkterna i Beställningen ännu inte är under förberedelse;
 2. Försening eller vägran av leverans:
  vid försening eller vägran av leverans från Säljaren och enligt de villkor och förfaranden som påminns i Artikel 8.2;
 3. Ångerrätt:
  vid utövande av ångerrätten enligt villkoren i Artikel 9;
 4. Brister i överensstämmelse:
  i fall av brister i överensstämmelse som avses i Artikel 10.2;
 5. Dolt fel:
  vid dolt fel enligt Artikel 10.2; och
 6. Force Majeure:
  vid definitivt hinder för Säljaren att fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure enligt Artikel 13.
4.5.2 Avbeställning av Beställningen av Säljaren

Säljaren kan avbeställa Beställningen, det vill säga upplösa Försäljningen i följande fall:

 1. Försening eller utebliven betalning:
  vid Kundens underlåtenhet att uppfylla sin betalningsskyldighet enligt villkoren i Artikel 6;
 2. Otillgänglighet av Produkter:
  i fall av otillgänglighet av en eller flera Produkter i lager;
 3. Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen:
  i fall av Kundens misslyckande att ta emot Produkterna på den angivna adressen enligt innebörden och villkoren i Artikel 8.5;
 4. Force Majeure:
  vid definitivt hinder för Kunden att fullgöra sina skyldigheter på grund av Force Majeure enligt Artikel 13.
4.5.3 Förhandskrav på uppmaning

Upplösningen av Köpet ska, utom i brådskande fall, föregås av en uppmaning till den felande Parten att uppfylla sitt åtagande inom en rimlig tidsfrist, med undantag för följande fall:

 • annullering av bekvämlighetsskäl (Artikel 4.5.1(i));
 • specifika fall av vägran att leverera och brist på att respektera en leveranstid som fastställts som ett väsentligt villkor enligt Artikel 8.2;
 • utnyttjande av ångerrätten (Artikel 4.5.1(iii));
 • otillgänglighet av Produkter (Artikel 4.5.2(ii)); och
 • Kundens underlåtenhet att ta emot Produkterna på den angivna adressen (Artikel 4.5.2(iii)).

Denna uppmaning hänvisar till nuvarande Artikel 4.5 och nämner uttryckligen orsaken till upplösningen och att om den felande Parten inte uppfyller sin skyldighet, kommer den andra Parten att ha rätt att upplösa Köpet.

Kunden uppmanas att konsultera eventuella ytterligare villkor för uppmaning som anges i dessa Allmänna försäljningsvillkor och som är överenskomna för varje fall av annullering av Beställningen som nämns ovan.

4.5.4 Formaliteter för upplösning

Parten som önskar upplösa Köpet kan göra det:

 • genom meddelande som anger det åberopade upplösningsfallet;
 • genom rättslig begäran.

I fallet med utnyttjande av ångerrätten görs det ovan nämnda meddelandet genom ångerformuläret eller någon annan entydig deklaration under förutsättningarna i Artikel 9.

I fallet med annullering av bekvämlighetsskäl görs meddelandet av Kunden via sitt konto genom att välja den berörda Beställningen och öppna ett ärende via supporten med en biljett.

4.5.5 Tidpunkt för upplösning

Upplösningen av Köpet träder i kraft från:

 • mottagandet av det ovan nämnda meddelandet av den andra Parten (utom i det fall där Företaget har fullgjort sitt åtagande under tiden i fallet med Artikel 4.5.1(ii));
 • det datum som beslutas av den domare som handlägger fallet vid rättslig upplösning.
4.5.6 Effekter av upplösning

Eventuella återbetalningar sker enligt följande villkor:

 • i händelse av upplösning av bekvämlighetsskäl(Artikel 4.5.1(i)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tio (10) arbetsdagar från Säljarens bekräftelse-e-post, med samma betalningsmedel som Kunden använde vid Beställningen;
 • i händelse av upplösning på grund av försening eller vägran att leverera(Artikel 4.5.1(ii)): återbetalning av Beställningen enligt villkoren i Artikel 8.2;
 • i händelse av upplösning efter ett återtagande(Artikel 4.5.1(iii)): återbetalning av Beställningen enligt villkoren i Artikel 9;
 • i händelse av upplösning på grund av bristande överensstämmelse(Artikel 4.5.1(iv)): återbetalning av Beställningen enligt villkoren i Artikel 10.2.9;
 • i händelse av upplösning på grund av brist på lager(Artikel 4.5.2(ii)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tre (3) arbetsdagar från Säljarens upplösnings-e-post, med samma betalningsmedel som Kunden använde vid Beställningen; och
 • i händelse av Kundens underlåtenhet att ta emot Produkterna på den angivna adressen(Artikel 4.5.2(iii)): återbetalning av Beställningen inom maximalt tre (3) arbetsdagar från Säljarens upplösnings-e-post, med samma betalningsmedel som Kunden använde vid Beställningen och med avdrag för returkostnader och eventuella kostnader för försök till omleverans som anges i Artikel 8.5.

Upplösningen av Köpet påverkar inte Artikel 21 och 22 som kommer att förbli i kraft mellan Parterna.

5. PRIS

Varje Produkt Erbjudande åtföljs av ett enhetspris och är inklusive alla skatter. Referensvalutan är: svensk krona (SEK)

I enlighet med Artikel 19 nedan, är alla Beställningar underkastade lagarna i Andorras furstendöme, vilka Beställningar anses vara genomförda på detta territorium där Säljaren är etablerad. Följaktligen inkluderar inte priserna för Produkt Erbjudanden eventuella miljöbidrag som är tillämpliga utanför Andorras furstendöme.

Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Kunden informeras om att priserna för Produkt Erbjudanden kan variera flera gånger per dag. De priser som tillämpas på en Beställning är de som visas på Webbplatsen samtidigt som Beställningen slutgiltigt bekräftas enligt Artikel 4.4.

I samband med vissa Produkt Erbjudanden tillhandahåller Säljaren ett prisjämförelseverktyg för Kunden med priser från vissa av dess konkurrenter. För att få reda på datumet då konkurrentens pris samlades in av Säljaren, uppmanas Kunden att hålla muspekaren över det aktuella priset för att visa en textbubbla som anger datum och tid för insamling av konkurrentens pris av Säljaren.

Det totala priset för en Beställning består av:

 • den totala summan av priserna för de kvantiteter av produkter och tjänster som valts av Kunden; och
 • eventuella fraktkostnader (utom erbjudande om fraktfritt under vissa villkor).

6. FINANSIELLA VILLKOR

Betalningen är omedelbart förfallen vid Beställningen, vilken endast kommer att behandlas av Säljaren vid mottagandet av Kundens fullständiga betalning.

Om betalningen av Priset inte mottas inom tre (3) dagar efter att Beställningen bekräftats, får Kunden en notifikation från Säljaren som uppmanar Kunden att betala Priset inom ytterligare fyra (4) dagar. Om inte, kan Säljaren avbryta Beställningen och därmed upphäva Försäljningen.

Kunden kan betala sin beställning med följande betalningsmetoder:

 • bankkort ;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ;
 • SEPA-överföring (med möjlighet till automatiska dragningar för Professionella).

Kunden ansvarar för konsekvenserna av eventuella felaktiga inmatningar under betalningsförfarandet och för eventuella anomalier eller dysfunktioner i betalningsmedlen.

Säljaren kan kräva att alla Professionella Kunder betalar förseningsavgifter som är förfallna dagen efter förfallodatumet. Räntesatsen för förseningsavgifter kommer att vara lika med räntesatsen som tillämpas av Europeiska centralbanken på dess senaste refinansieringstransaktion plus 10 procentenheter. Den tillämpliga räntesatsen under första halvåret av det berörda året är den räntesats som gäller den 1 januari det året. För andra halvåret av det berörda året är det den räntesats som gäller den 1 juli det året. Förseningsavgifterna är förfallna utan att en påminnelse behövs.

Dessutom kommer varje Professionell Kund som är sen med betalningen att automatiskt vara skyldig Säljaren en fast avgift för indrivningskostnader på fyrtio euro (40,00 €). När de indrivningskostnader som uppstått är högre än beloppet för denna fasta avgift, kan Säljaren begära ytterligare ersättning, mot uppvisande av bevis. Dock kan Säljaren inte åberopa rätten till dessa ersättningar när öppnandet av ett förfarande för skydd, omstrukturering eller likvidation förbjuder betalning vid förfallodagen av den fordran som är förfallen.

I händelse av misslyckad dragning, för varje Professionell Kund, ger kunden sitt samtycke till att automatiskt reglera obetalda fakturor på företagets bankkort.

Efter varje betalning, oavsett betalningsmetod, får Kunden en bekräftelse via e-post.

6.1 BETALNING MED BANKKORT

Säljaren accepterar endast betalning med Visa, Mastercard eller Maestro bankkort.

Säker onlinebetalning med bankkort utförs av en betalningstjänstleverantör.

Alla faser av betalning med bankkort är underkastade betalningssystemet HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, vilket är helt krypterat och skyddat. Det protokoll som används är SSL kombinerat med bankmonetik (3D secure-protokoll).

Detta innebär att informationen relaterad till beställningen och bankkortsnumret inte cirkulerar i klartext på Internet. Bankkortsnumret skrivs inte ut på något papper, faktura, kvitto eller annan lista.

Säljaren har inte kännedom om bankkortsnummer. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT behåller inte bankkortsnummer efter att ha överfört betalningstransaktionen till handlarens bank. Således har ingen person tillgång, varken på dator eller i tryckt form, till bankkortsuppgifterna för köparna. Risken att få sitt bankkortsnummer hackat vid ett köp på Säljarens webbplatser utrustade med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT är nästan obefintlig.

Professionella kan också använda det automatiska dragningssystemet GoCardless (gocardless.com) som valts av Säljaren. Detta system är helt krypterat.

Vid betalning med bankkort debiteras transaktionen omedelbart så snart Kunden har genomfört betalningen. Åtagandet att betala som ges med kort är oåterkalleligt. Genom att lämna sina bankuppgifter vid Försäljningen, ger Kunden Säljaren tillstånd att debitera hans kort med det belopp som motsvarar det angivna priset. Kunden bekräftar att han är den lagliga innehavaren av kortet som ska debiteras och att han lagligen har rätt att använda det. Vid fel eller omöjlighet att debitera kortet, kan Beställningen komma att avbrytas enligt ovanstående villkor.

Verksamheter i samband med avtalet om distansförsäljning hålls av AD TYRES INTERNATIONAL EU belägen Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - företagsregistreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALNING MED PAYPAL

Kunden som använder betalning via Paypal (www.paypal.com) måste ha eller skapa ett konto hos denna leverantör (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner som genomförs via Paypal är säkrade av 3D-Secure-protokollet. Säljaren har inte tillgång till Kundens bankuppgifter vid något tillfälle.

6.3 BETALNING MED BANKÖVERFÖRING

Kunden kan genomföra sin betalning med SEPA-överföring till Säljarens konto vars uppgifter är följande:

Kontoinnehavare: AD Tyres International SLU
IBAN: DE19 5907 0070 0031 0375 03
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

För att denna överföring ska beaktas av Säljaren, är det avgörande att Kunden anger sitt Beställningsnummer i referensen för överföringen eller i det fält som är avsett för detta. Beställningsnumret påminns Kunden om på sidan som är dedikerad till SEPA-överföringen.

Beställningen kommer endast att behandlas efter mottagandet av överföringen och efter validering. Följaktligen kan den annonserade leveranstiden variera beroende på tiden det tar att motta din betalning.

I händelse av betalning med banköverföring kan inte de extra avgifter som tillkommer från den utfärdande banken dras av från det mottagna betalningen.

6.4 BETALNING MED BANKKORT I 4 GÅNGER

Betalningsalternativet i 4 gånger är tillgängligt enligt villkoren nedan (kompletta hjul är uteslutna).

Beställningens totalpris Administrationsavgift
0,00 kr - 2 000,00 kr 6,90%

Utländska kort, enbart uttagskort, kort med systematisk auktorisation (Electron, Maestro, Cirrus...) och e-kort accepteras inte.

Betalning av dina avbetalningar sker med bankkort eller genom automatisk dragning.

De 4 avbetalningarna presenteras enligt följande:

 • Deadline 1 : beställningsdagen 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 2 : 30 dagar efter din beställning 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 3 : 60 dagar efter din beställning 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.
 • Deadline 4 : 90 dagar efter din beställning 1/4 av ordern, inklusive hanteringsavgifter.

Vid avvisad betalning ger vi dig 7 dagar att reglera din situation utan förseningsränta samtidigt som du behåller rätten att dra nytta av dina "betalningsfaciliteter". Efter denna period kommer du att förlora rätten att dra nytta av "betalningsfaciliteterna" och alla summor kommer omedelbart att bli förfallna.

7. ÄGANDERÄTT OCH RISKFÖRFLYTTNING

Produkterna blir kundens egendom så snart beställningen har bekräftats. Följaktligen är kunden ensam ansvarig för import och införsel av produkterna till det destinationsland som kunden har valt för leveransen. Kunden uppmanas att konsultera eventuella skyldigheter som åligger honom på grund av importen av produkterna till nämnda destinationsland.

All risk för förlust eller skada på produkterna överförs till den professionella kunden från och med äganderättsöverföringen.

All risk för förlust eller skada på produkterna överförs till konsumentkunden i det ögonblick då denne eller en tredje part som denne har utsett, och som inte är transportören som föreslagits av säljaren, fysiskt tar emot produkterna.

När konsumenten eller icke-professionellen anlitar en annan transportör än den som föreslagits av säljaren för leveransen av produkterna, överförs risken för förlust eller skada på godset till konsumenten eller icke-professionellen vid överlämnandet av godset till transportören.

8. LEVERANS

Leveransen av beställningen sker enligt kundens val, uttryckt vid beställningen, antingen genom att beställningen levereras till en adress som kunden har angivit eller till adressen för en av de monteringsstationer som listas på webbplatsen och som kunden eventuellt har utsett.

8.1 LEVERANSKOSTNADER

För bildelar och alla andra artiklar anges fraktkostnaderna i kundvagnen.

För däck är leveransen gratis för kunden vid köp av två (2) identiska produkter. Vid köp av enstaka enheter (bildäck, fälg) står kunden för leveranskostnaderna, förutom för motorcykeldäck där frakten är gratis från det första köpta däcket.

8.2 LEVERANSTID

Säljaren åtar sig att leverera beställningen inom en maximal period av trettio (30) dagar från bekräftelsen av beställningen («Leveranstid»). Kunden erkänner och accepterar utan förbehåll att ingen annan tidsfrist som nämns på webbplatsen utgör ett fast åtagande från säljaren gentemot kunden.

Kunden informeras endast för information om att leveransen vanligtvis sker mellan två (2) och åtta (8) arbetsdagar från mottagandet av fullständig betalning av beställningens pris. Vid val av flera produkter inom samma beställning kan dessa eventuellt inte levereras samma dag utan att detta kan ge upphov till något krav från kundens sida.

Utanför fallet med leverans till monteringsstation är den ovan nämnda leveranstiden avbruten i följande fall:

 1. betalningsförsening;
 2. felaktig adress som deklarerats av kunden;
 3. kundens eller dennes behöriga representants frånvaro för att ta emot beställningen.

I fallen (i) och (ii) börjar leveranstiden löpa på nytt från och med regleringen av betalningsincidenten för en ny period av trettio (30) dagar.

I fall (iii) kommer kunden och säljaren (eller transportören om så är fallet) överens om ett nytt leveransdatum där kunden åtar sig att han eller hans representant ska vara närvarande.

Om säljaren inte uppfyller sin leveransskyldighet av beställningen inom leveranstiden, kan konsumenten eller icke-professionellen häva köpet om säljaren, efter att ha blivit uppmanad att leverera beställningen inom en rimlig extra tidsfrist, inte har fullgjort detta inom den tidsfristen.

Köpet anses som hävt när säljaren mottar brevet eller skrivelsen som informerar om denna upplösning, såvida inte säljaren har fullgjort sitt åtagande under tiden.

Konsumenten eller icke-professionellen kan dock omedelbart häva köpet:

 • när säljaren vägrar att leverera beställningen eller när det är uppenbart att han inte kommer att leverera beställningen;
 • när säljaren inte uppfyller sin leveransskyldighet av beställningen på det angivna datumet eller vid utgången av leveranstiden och denna tidsfrist är en väsentlig förutsättning för kontraktet för konsumenten eller icke-professionellen. Denna väsentliga förutsättning framgår av omständigheterna kring kontraktets ingående eller av en uttrycklig begäran från konsumenten eller icke-professionellen före kontraktets ingående.

Förutom möjligheten att häva köpet kan konsumenten eller icke-professionellen använda sig av alla andra rättsmedel som föreskrivs av sin nationella lagstiftning.

Konsumenten och icke-professionellen uppmanas dessutom att konsultera Artikel 4.5 angående upplösningen.

Dessa rättigheter för konsumenten eller icke-professionellen påverkar inte rätten till skadestånd.

När köpet hävs under villkoren i denna artikel, återbetalar bolaget konsumenten eller icke-professionellen hela det betalade beloppet, senast inom fjorton (14) dagar från det datum då köpet upphävdes.

8.3 SVÅRIGHETER MED LEVERERADE PRODUKTER

Kunden, dennes anställda eller representant ska kontrollera att Produkterna är i överensstämmelse med beställningen vid leveransen, oavsett om den sker till kundens hemadress eller till en Monteringsstation. Kunden ansvarar själv för att informera och ge instruktioner till sina anställda eller representanter om att kontrollera att Produkterna stämmer överens.

Kunden, dennes anställda eller representant måste meddela Transportören alla reservationer om Produkterna vid leveransen. Dessa reservationer måste anges på ett tydligt och exakt sätt på Leveranssedeln.

Om Produkterna som är föremål för Beställningen inte stämmer överens eller om paketet som tas emot är i dåligt skick, kan Kunden vägra Leveransen. Kunden måste sedan omedelbart informera Säljaren genom att kontakta kundtjänsten via ticketsystemet.

Vid brist på överensstämmelse är bestämmelserna i Artikel 10.3 nedan tillämpliga.

I händelse av skadat paket som vägrats, kommer en tvist att öppnas med Transportören för Produkterna som är föremål för Beställningen. Ett intyg om skadat paket daterat och undertecknat kommer att begäras av Kunden för att kunna öppna tvisten. Om Leveransen har skett till en Monteringsstation, måste Kunden få intyget undertecknat av Monteringsstationen.

Tiden för att lösa tvister med Transportören är minst tio (10) arbetsdagar och kan pågå upp till fyra (4) veckor från dess öppnande. Dessa tidsramar ges som en indikation av Säljaren baserat på deras erfarenhet och kan inte på något sätt vara bindande.

Tillämpningen av dessa bestämmelser sker utan att det påverkar några andra rättigheter som Kunden har enligt tillämplig lagstiftning.

8.4 LEVERANSSEDEL

Transportören överlämnar till Kunden eller till Monteringsstationen, beroende på omständigheterna, en Leveranssedel mot underskrift, vilken Leveranssedel uttryckligen anger möjligheten att göra reservationer, särskilt i händelse av synliga defekter på Produkt(erna) eller brist på leverans av bruksanvisningen.

Kunden erkänner och accepterar att underskriften av Kunden, dennes anställda eller representant, på en sådan Leveranssedel utgör otvetydig bevisning på Leveransdatumet för hela Beställningen eller, i händelse av separat leverans av Produkter från samma Beställning, de Produkter som berörs av denna leverans.

8.5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LEVERANS TILL DEN ADRESS SOM ANGETTS AV KUNDEN

Säljaren åtar sig att leverera Beställningen till den leveransadress som har angetts av Kunden vid Beställningen. I detta avseende åtar sig Kunden att tillhandahålla Säljaren en existerande, fullständig och korrekt leveransadress för en plats där leverans av Beställningen är möjlig och tillåten.

Vid fel i leveransadressen som tillhandahålls av kunden kommer eventuella ändringar av denna att medföra omdirigeringsavgifter. Dessa avgifter, som uppgår till ett­hundra­sextio (160) Krona, kommer att debiteras kunden och faktureras av säljaren.

Kunden garanterar Säljaren sin närvaro på platsen, eller närvaron av en anställd eller en behörig representant, för att ta emot Beställningen. Om inte, kan inte Säljaren hållas ansvarig för någon leveransförsening.

Om Kunden är frånvarande vid leveransen, måste han eller hon kontakta Transportören som ansvarar för hans eller hennes paket för att komma överens om ett nytt leveransdatum eller hämtning på det närmaste lagret.

Det andra leveransförsöket kommer att faktureras med en avgift på trettio­fem (35) SEK till Säljarens fördel.

Om Kunden inte har kontaktat Transportören inom den tid som fastställts av denne, kommer paketen att skickas tillbaka till Säljarens lager, som kommer att meddela avbeställningen av Beställningen och upplösningen av Försäljningen vid mottagandet av returpaketet.

Returkostnaderna på tre­hundra­femtio (350) SEK per paket kommer att vara Kundens enskilda ansvar.

Returkostnaderna samt eventuella nya leveranskostnader kommer att dras av vid återbetalningen av Beställningen.

8.6 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM LEVERANS TILL EN MONTERINGSSTATION

Säljaren erbjuder möjligheten att Kundens Beställning levereras till en Monteringsstation för att underlätta eventuell ytterligare tjänst som Kunden skulle begära från Monteringsstationen av sitt val.

I händelse av Leverans till en Monteringsstation åtar sig Kunden att hämta Beställningen inom trettio (30) kalenderdagar från att Monteringsstationen informerat om att Beställningen är tillgänglig. Säljaren utesluter all garanti för bevarandet av Beställningen av Monteringsstationen efter denna period.

Vid mottagandet av Beställningen på Monteringsstationen kan Kunden begära en monteringstjänst. Denna tjänst är endast Monteringsstationens ansvar och Kunden erkänner och accepterar att Säljaren är helt utomstående till detta tjänstekontrakt för montering.

Följaktligen, när Kunden beslutar att få sina Produkter monterade på en Monteringsstation, kan inte Säljaren hållas ansvarig för tjänster av mottagning, lagring, demontering, montering och balansering som utförs under Monteringsstationens fullständiga och exklusiva ansvar. Monteringspriserna fastställs efter Monteringsstationens eget gottfinnande utan någon inblandning från Säljaren.

Oaktat ovanstående tillhandahåller Säljaren för Kunden, på ett rent informativt sätt, prislistan och annan praktisk information (öppettider, maximal monteringsdiameter, etc.) som överlämnats av Monteringsstationerna. Säljaren garanterar inte på något sätt effektiviteten eller riktigheten av denna information

Kunden uppmanas att i förväg informera sig hos Monteringsstationen om priser och annan praktisk information

8.7 PANTADE PRODUKTER

Vissa Produkter kan vara pantade. De är föremål för en särskild notering "Del i utbyte mot pant" i deras tekniska specifikationer.

Priset för pantade Produkter inkluderar värdet på delen och en pant, det vill säga det belopp som tillverkaren begär för att säkerställa retur av gamla reservdelar för deras återanvändning och återvinning.

Vid mottagandet av den nya Produkten måste Kunden returnera den begagnade Produkten till Säljaren till den adress som meddelats av denne för returer av pantade Produkter inom maximalt trettio (30) dagar från mottagandet av den nya Produkten. Annars kommer Kunden inte att kunna få någon återbetalning av panten.

Den returnerade Produkten måste vara motsvarande, komplett och placerad i förpackningen av den nya Produkten. Kostnaderna för återsändning står Kunden för.

Vid mottagandet av den begagnade Produkten återbetalar Säljaren Kunden beloppet för panten inom maximalt femton (15) dagar under förutsättning att den begagnade Produkten överensstämmer med ovan nämnda krav.

Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som Kunden använde för köpet av den nya Produkten.

9. ÅNGERRÄTT

9.1 BERÄTTIGAD TILL ÅNGERRÄTTEN

Innehavaren av ångerrätten (den "Berättigade till Ångerrätten") är Konsumentkunden när Avtalet ingås på distans, efter telefonförsäljning eller utanför fast driftställe.

9.2 ÅNGERRÄTTENS TIDSLIMIT

Den Berättigade till Ångerrätten har en period på fjorton (14) dagar (hädanefter "Ångerfristen") att utöva sin ångerrätt utan att behöva motivera sitt beslut eller bära andra kostnader än de som nämns i denna artikel.

Ångerfristen börjar löpa från det att den Berättigade till Ångerrätten eller en tredje part, som inte är transportören, som denne har utsett, har tagit emot Produkt(en). Om Avtalet ingås utanför fast driftställe, kan den Berättigade till Ångerrätten utöva sin ångerrätt från det att Avtalet ingås.

I händelse av en Försäljning av flera Produkter som levereras separat eller i händelse av en Försäljning av en Produkt som består av flera lotter eller delar vars leverans är utspridd över en definierad period, börjar Ångerfristen löpa från det att den sista Produkten eller lotter eller den sista delen har mottagits.

I händelse av en Beställning som innebär regelbunden leverans av Produkter under en definierad period, börjar Ångerfristen löpa från det att den första Produkten har mottagits.

Dagen då Avtalet ingås eller dagen då Produkten tas emot räknas inte in i Ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa i början av den första timmen på den första dagen och slutar vid utgången av den sista timmen på den sista dagen av Ångerfristen. Om Ångerfristen löper ut på en lördag, en söndag eller en helgdag eller annan ledig dag, förlängs den till nästa vardag.

9.3 UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

För att utöva sin ångerrätt informerar den Berättigade till Ångerrätten Säljaren om sitt beslut att ångra sig genom att skicka till Säljaren, innan Ångerfristen löper ut, formuläret som finns här (och i slutet av dessa villkor) korrekt ifyllt, eller någon annan uttrycklig deklaration som visar hans otvetydiga vilja att ångra sig och som skickas via e-post (https://www.grip500.fr/contact).

Bevisbördan för utövandet av ångerrätten vilar på den Berättigade till Ångerrätten.

9.4 ÅTERLÄMNING AV PRODUKT(ERNA)

Den Berättigade till Ångerrätten skickar tillbaka eller återlämnar Produkt(en) till Säljaren eller en person som Säljaren har utsett, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter att ha meddelat sitt beslut att ångra sig, såvida inte Säljaren erbjuder sig att själv hämta Produkt(en).

Den Berättigade till Ångerrätten står endast för de direkta kostnaderna för att returnera Produkt(en).

Innehavaren av Ångerrätten kan antingen själv organisera returen av Produkt(en) och direkt stå för de associerade kostnaderna eller begära att Säljaren, under förutsättning av dennes godkännande, tar hand om denna retur som kommer att faktureras om till Innehavaren av Ångerrätten till ett uppskattat belopp på tre­hundra­femtio (350) SEK per artikel (under förbehåll för bekräftelse från transportören).

Den Berättigade till Ångerrättens ansvar kan endast göras gällande i händelse av värdeminskning av Produkt(en) som beror på hantering utöver det som är nödvändigt för att fastställa varans natur, egenskaper och funktion.

9.5 ÅTERBETALNING

När ångerrätten utövas, återbetalar Säljaren den Berättigade till Ångerrätten alla betalda belopp, inklusive leveranskostnader, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då han informerades om den Berättigade till Ångerrättens beslut att ångra sig.

Oaktat ovanstående, när Säljaren inte erbjuder sig att själv hämta Produkt(en), kan Säljaren skjuta upp återbetalningen tills han har fått tillbaka Produkt(en) eller tills den Berättigade till Ångerrätten har tillhandahållit ett bevis på att Produkt(en) har skickats, där det tidigare datumet gäller.

Säljaren genomför denna återbetalning med samma betalningsmedel som den Berättigade till Ångerrätten använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte den Berättigade till Ångerrätten uttryckligen har gått med på att använda ett annat betalningsmedel och under förutsättning att återbetalningen inte medför några kostnader för den Berättigade till Ångerrätten.

Säljaren är inte skyldig att återbetala ytterligare kostnader om den Berättigade till Ångerrätten uttryckligen har valt en dyrare leveransmetod än den standardleverans som Säljaren erbjuder.

9.6 KONSEKVENSER

Utövandet av ångerrätten innebär att Parternas skyldighet att antingen fullgöra Avtalet på distans eller Avtalet utanför fast driftställe, eller att ingå det när den Berättigade till Ångerrätten har gjort ett erbjudande, upphör. Utövandet av ångerrätten för ett huvudavtal på distans eller utanför fast driftställe innebär automatiskt att alla tilläggsavtal upphör utan kostnader för den Berättigade till Ångerrätten utöver de som anges i denna artikel.

10. GARANTIER

Genomförandet av någon garanti som anges i denna artikel måste begäras genom att kontakta Säljaren på följande URL-adress:

https://www.grip500.fr/contact

10.1 FÖRHANDSVARNING

Kunden är skyldig att försäkra sig om att de Produkter som beställs är i enlighet med tillverkarens föreskrifter för sitt fordon.

Kunden är också skyldig att följa tillverkarens föreskrifter och rekommendationer när det gäller säkerhet och tillförlitlighet för fordonet, inklusive storleken på däck och fälgar, däckens uppblåsning och tryck, samt monterings- och lagringsvillkor för däcken.

Ingen av garantierna som anges i denna artikel tar hänsyn till defekter som beror på ett monteringsfel, eller normalt slitage på Produkterna, eller konsekvenser på grund av icke-konform användning av Produkterna, eller skador på Produkterna genom Kundens eller någon av dess anställdas försummelse.

Ingen garanti ges av Säljaren med avseende på något fel på Produkterna som direkt orsakats av tjänsten från en Monteringsstation som valts av Kunden.

10.2 KONFORMITETSGARANTI

10.2.1 Produktkonformitet

Säljaren levererar till Konsumentkunden Produkter som uppfyller kraven som anges i Artikel 10.2.2, 10.2.3 och 10.2.4.

10.2.2 Subjektiva konformitetskriterier

För att vara konforma med försäljningsavtalet måste Produkterna särskilt, vid behov:

 • stämma överens med beskrivningen, typen, kvantiteten och kvaliteten och ha funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet och andra egenskaper som förutses i försäljningsavtalet;
 • vara lämpliga för det specifika syfte som Konsumenten söker, vilket denne har meddelat Säljaren senast vid avtalets ingående och som Säljaren har accepterat;
 • levereras med alla tillbehör och alla instruktioner, inklusive installationsinstruktioner, som förutses i försäljningsavtalet; och
 • levereras med uppdateringar som förutses i försäljningsavtalet.
10.2.3 Objektiva konformitetskriterier

(i) Utöver att uppfylla alla konformitetskrav som anges i avtalet, måste Produkterna:

 1. vara lämpliga för de ändamål som normalt skulle användas för varor av samma typ, med beaktande av, om tillämpligt, alla bestämmelser i EU-rätten och nationell lagstiftning samt alla befintliga tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, specifika uppförandekoder som gäller för den berörda sektorn;
 2. om tillämpligt, ha kvaliteten på ett prov eller en modell som säljaren har tillhandahållit Konsumenten före avtalets ingående, och stämma överens med beskrivningen av detta prov eller denna modell;
 3. om tillämpligt, levereras med tillbehör, inklusive förpackning och installationsinstruktioner eller andra instruktioner, som Konsumenten rimligen kan förvänta sig att få; och
 4. vara i kvantitet och ha kvaliteter och andra egenskaper, inklusive hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet och säkerhet, som är normala för varor av samma typ och som Konsumenten rimligen kan förvänta sig, med hänsyn till Produktens natur och med beaktande av alla offentliga uttalanden som gjorts av Säljaren eller andra personer högre upp i transaktionskedjan eller på uppdrag av Säljaren eller sådana personer, inklusive tillverkaren, särskilt i reklam eller på etiketten.

(ii) Säljaren är inte bunden av de offentliga uttalanden som avses i (i), punkt d), om han kan visa:

 1. att han inte hade, och rimligen inte kunde ha, kännedom om det aktuella offentliga uttalandet;
 2. att det offentliga uttalandet hade rättats på samma sätt som det gjordes eller på ett jämförbart sätt vid tidpunkten för avtalets ingående; eller
 3. att beslutet att köpa Produkterna inte kunde ha påverkats av det offentliga uttalandet.

(iii) Det finns ingen brist på konformitet i den mening som avses i (i) om Konsumenten vid tidpunkten för försäljningsavtalets ingående specifikt informerades om att en viss egenskap hos Produkterna avvek från de objektiva konformitetskriterierna som anges i (i) och att Konsumenten uttryckligen och separat accepterade denna avvikelse när han ingick försäljningsavtalet.

10.2.4 Felaktig installation av Produkterna

Alla konformitetsfel som beror på felaktig installation av Produkterna anses vara ett konformitetsfel hos Produkterna om:

 1. installationen är en del av försäljningsavtalet och har utförts av Säljaren eller under hans ansvar; eller
 2. installationen, som skulle ha utförts av Konsumenten, har utförts av denne och den felaktiga installationen beror på brister i installationsinstruktionerna som tillhandahållits av Säljaren.
10.2.5 Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar gentemot Konsumentkunden för alla konformitetsfel som finns vid tidpunkten för Produktens leverans och som uppträder inom två (2) år från den tidpunkten, utan att det påverkar en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.6 Bevisbördan

Alla konformitetsfel som uppträder inom ett (1) år från den tidpunkt då Produkterna levererades förutsätts ha funnits vid leveransen av Produkterna, såvida inte motsatsen bevisas eller såvida denna antagning inte är oförenlig med Produktens natur eller konformitetsfelets natur. Den nämnda perioden gäller utan att det påverkar en längre period som föreskrivs av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

10.2.7 Anmälan

Konsumentens nationella lagstiftning kan föreskriva att för att kunna utnyttja sina rättigheter måste Konsumenten informera Säljaren om ett konformitetsfel inom en viss tidsperiod från det datum då han upptäckte felet. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.2.8 Konsumentens rättigheter vid konformitetsfel

(i) Vid konformitetsfel har Konsumenten rätt till att Produkterna blir konforma, till en proportionell prisreduktion eller till upplösning av Försäljningen, enligt villkoren som anges i denna artikel.

(ii) För att få Produkterna konforma kan Konsumenten välja mellan reparation och utbyte, såvida inte det valda alternativet är omöjligt eller skulle innebära oproportionerliga kostnader för Säljaren jämfört med det andra alternativet, med hänsyn till alla omständigheter, inklusive:

 1. värdet som Produkterna skulle ha haft utan konformitetsfel;
 2. konformitetsfelets betydelse; och
 3. möjligheten att välja det andra alternativet utan större olägenhet för Konsumenten.

(iii) Säljaren kan vägra att göra Produkterna konforma om reparation och utbyte visar sig vara omöjliga eller skulle innebära oproportionerliga kostnader för Säljaren, med hänsyn till alla omständigheter, inklusive de som nämns i (ii), punkterna a) och b).

(iv) Konsumenten har rätt till antingen en proportionell prisreduktion enligt Artikel 10.2.10 eller upplösning av försäljningsavtalet enligt artikel 10.2.11, i följande fall:

 1. Säljaren har inte utfört reparationen eller utbytet eller, om tillämpligt, inte utfört reparationen eller utbytet i enlighet med Artikel 10.2.8, (ii) och (iii), eller Säljaren har vägrat att göra Produkterna konforma enligt (iii) i denna artikel;
 2. ett konformitetsfel uppträder trots Säljarens försök att göra Produkterna konforma;
 3. konformitetsfelet är så allvarligt att det motiverar en omedelbar prisreduktion eller omedelbar upplösning av försäljningsavtalet; eller
 4. Säljaren har förklarat, eller det framgår tydligt av omständigheterna, att Säljaren inte kommer att göra Produkterna konforma inom en rimlig tidsperiod eller utan större olägenhet för Konsumenten.

(v) Konsumenten har inte rätt till upplösning av avtalet om konformitetsfelet endast är mindre. Bevisbördan för om konformitetsfelet är mindre eller inte ligger på Säljaren.

(vi) Konsumenten har rätt att hålla inne betalningen av prissaldot eller en del av det tills Säljaren har uppfyllt sina skyldigheter enligt garantin. Särskilda villkor för utövandet av rätten att hålla inne betalningen kan föreskrivas av Konsumentens nationella lagstiftning som denne uppmanas att konsultera.

(vii) Konsumentens nationella lagstiftning kan reglera frågan om huruvida och i vilken utsträckning det faktum att Konsumenten bidrar till konformitetsfelet påverkar hans rätt till rättsmedel. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.2.9 Reparation eller utbyte av Produkter

(i) En reparation eller ett utbyte utförs:

 1. utan kostnad;
 2. inom en rimlig tidsperiod från det att Säljaren informerades av Konsumenten om konformitetsfelet; och
 3. utan större olägenhet för Konsumenten, med hänsyn till Produktens natur och det användningsområde som Konsumenten söker.

(ii) När det är nödvändigt att åtgärda konformitetsfelet genom reparation eller utbyte av Produkterna, ställer Konsumenten Produkterna till Säljarens förfogande. Säljaren tar tillbaka de utbytta Produkterna på sina egna kostnader.

(iii) När en reparation kräver att Produkter som hade installerats i enlighet med deras natur och ändamål innan konformitetsfelet uppträdde tas bort, eller när dessa Produkter måste bytas ut, inkluderar skyldigheten att reparera eller byta ut Produkterna borttagning av de icke-konforma Produkterna och installation av ersättningsprodukter eller reparerade Produkter, eller att täcka kostnaderna för borttagning och installation.

(iv) Konsumenten är inte skyldig att betala för den normala användningen som han har haft av de utbytta Produkterna under perioden före deras utbyte.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen är proportionell mot skillnaden mellan värdet på de Produkter som Konsumenten har mottagit och värdet som Produkterna skulle ha haft om de hade varit konforma.

10.2.11 Upplösning av Försäljningen

(i) Konsumenten utövar sin rätt till upplösning av Försäljningen genom att skicka en förklaring till säljaren som anger hans beslut att utöva sin rätt till upplösning av försäljningsavtalet.

(ii) När konformitetsfelet endast gäller vissa av de Produkter som levererats enligt försäljningsavtalet och det finns en grund för upplösning av försäljningsavtalet enligt Artikel 10.2.7, kan Konsumenten endast utöva sin rätt till upplösning av försäljningsavtalet med avseende på dessa Produkter, och med avseende på alla andra Produkter som han har förvärvat samtidigt som de icke-konforma Produkterna om det inte rimligen kan förväntas att Konsumenten accepterar att endast behålla de konforma Produkterna.

(iii) När Konsumenten utövar sin rätt till upplösning av försäljningsavtalet i sin helhet eller, i enlighet med (ii), med avseende på vissa av de Produkter som levererats enligt försäljningsavtalet:

 1. återlämnar konsumenten Produkterna till Säljaren på dennes bekostnad; och
 2. Säljaren återbetalar Konsumenten priset som betalats för Produkterna så snart som Säljaren har mottagit Produkterna eller bevis på att de har skickats tillbaka av Konsumenten.

För ändamålet med detta stycke kan Konsumentens nationella lagstiftning föreskriva villkoren för återlämnande och återbetalning. Konsumenten uppmanas därför att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

10.3 GARANTI FÖR DOLDA FEL

Utan att det påverkar den lagstadgade garantin för överensstämmelse som nämns i Artikel 10.2, kan Konsumentkunden ha rätt till nationella regler som inte specifikt reglerar konsumentavtal och som förser specifika åtgärder för vissa typer av fel som inte var synliga vid tidpunkten för köpeavtalets ingående, nämligen nationella bestämmelser som kan fastställa särskilda regler för säljarens ansvar vid dolda fel. Konsumenten uppmanas att konsultera sin nationella lagstiftning i detta avseende.

Professionella kunder eller icke-professionella kunder har rätt till eventuella garantier som föreskrivs av andorransk lag.

10.4 KOMMERSIELL GARANTI

Säljaren erbjuder Kunden att koppla en kommersiell garanti till sin Beställning, under vissa villkor, kallad "Garanti Pneus Plus" genom det kommersiella garantikontraktet som är tillgängligthär.

Denna kommersiella garanti gäller utan att det påverkar Konsumentens rätt att dra nytta av den lagstadgade garantin för överensstämmelse som nämns i Artikel 10.2 eller nationella bestämmelser relaterade till garantin för dolda fel som nämns i Artikel 10.3.

I det fall där den Professionella eller Icke-Professionella kunden tecknar den kommersiella garantin, gäller denna utan att det påverkar den Professionella eller Icke-Professionella kundens rätt att dra nytta av eventuella garantier som föreskrivs i andorransk lag.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

Om inte en Parts underlåtenhet att fullgöra är slutgiltig, är skadestånd endast skyldigt om den skuldsatta Parten först har blivit uppmanad att fullgöra inom en rimlig tidsfrist. Den skuldsatta Parten döms, om så är lämpligt, att betala skadestånd antingen på grund av underlåtenhet att fullgöra förpliktelsen eller på grund av försening i fullgörandet, om den inte kan visa att fullgörandet hindrades av Force Majeure. Den skuldsatta Parten är endast ansvarig för skador som var förutsedda eller kunde ha förutses vid tidpunkten för Avtalets ingående, utom när underlåtenheten beror på grov försummelse eller bedrägligt uppsåt. Även i fall där Avtalets underlåtenhet beror på grov försummelse eller bedrägligt uppsåt, inkluderar skadeståndet endast det som är en omedelbar och direkt följd av underlåtenheten.

12. FÖRSÄKRING

Säljaren är försäkrad för sitt yrkesmässiga ansvar som uppstår från sin verksamhet och som resulterar från kroppsskador, materiella och immateriella skador orsakade på tredje part före eller efter leverans av en produkt eller slutförandet av en arbetsprestation.

Denna försäkring har tecknats hos bolaget AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrike).

Den geografiska täckningen för denna försäkring sträcker sig över hela världen med undantag för (i) verksamheter som bedrivs av etableringar eller permanenta anläggningar belägna utanför Frankrike, Andorra och Monaco; (ii) export till Förenta Staterna och Kanada; (iii) tjänster eller arbeten utförda av försäkringstagaren eller på dennes vägnar på territorierna i Förenta Staterna och Kanada, inklusive organisering av mässor, utställningar eller föreställningar.

13. FORCE MAJEURE

I händelse av Force Majeure som leder till ett slutgiltigt hinder för den skuldsatta Parten, upphör Avtalet automatiskt och Parterna befrias från sina förpliktelser.

I händelse av Force Majeure som leder till ett tillfälligt hinder, skjuts fullgörandet av förpliktelsen upp såvida inte den försening som uppstår motiverar upplösningen av Avtalet.

Omöjligheten att fullgöra en kontraktuell förpliktelse av en Part befriar denna Part i motsvarande mån när den beror på Force Majeure och är slutgiltig, såvida inte den har åtagit sig att bära den eller den har blivit formellt uppmanad att göra det.

14. PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in av Säljaren om Kunden i samband med Försäljningen är föremål för automatiserad behandling för vilken Säljaren ensam definierar medel och syfte och är, i den bemärkelsen, ansvarig för denna behandling enligt artikel 3.4 i den andorranska lagen 15/2003 från den 18 december 2003 om skydd av personuppgifter (nedan "LQPD").

Kunden uppmanas att konsultera Integritetspolicyn och sidan Cookie på Webbplatsen för att lära sig om villkoren under vilka personuppgifter behandlas och bevaras av Säljaren.

15. AVTALSDOKUMENT

Kontraktet består av följande avtalsdokument:

 1. dessa Allmänna Försäljningsvillkor;
 2. Beställningsformuläret;
 3. Leveranssedeln;
 4. Försäljningsfakturan.

Vid motsägelse eller skillnad mellan bestämmelserna i två av dokumenten, ska bestämmelsen i det högre rankade dokumentet gälla (ex: Försäljningsfaktura går före Leveranssedel; Leveranssedel går före Beställningsformulär; Beställningsformulär går före Allmänna försäljningsvillkor).

Ingen anteckning gjord av Kunden, dennes anställda eller representant, på Leveranssedeln annat än hans/hennes signatur kommer att anses vara kontraktuell i avsaknad av Säljarens godkännande.

Alla ovan nämnda avtalsdokument utgör helheten av de åtaganden som finns mellan Parterna. Dessa avtalsdokument ersätter och upphäver alla tidigare muntliga eller skriftliga åtaganden relaterade till Försäljningen.

Parterna har kommit överens om att bära risken för alla oförutsedda förändringar i omständigheter som skulle göra det alltför betungande för någon av parterna att uppfylla sina åtaganden enligt Kontraktet.

16. RUBRIKER

Rubrikerna som används i Allmänna försäljningsvillkor är endast till för bekvämlighet och ska inte bidra till att påverka innebörden eller strukturen av bestämmelserna i Allmänna försäljningsvillkor.

Vid tolkningssvårigheter mellan någon av rubrikerna i början av klausulerna och någon av klausulerna, ska rubrikerna anses vara icke-existerande.

17. GILTIGHET

Om en eller flera bestämmelser i Allmänna försäljningsvillkor skulle förklaras ogiltiga, oanvändbara eller icke-opponerbara till följd av en lag, en förordning eller efter ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol, ska denna eller dessa bestämmelse(r) anses vara separerbara från Allmänna försäljningsvillkor. De övriga bestämmelserna i Allmänna försäljningsvillkor ska anses vara giltiga och förblir i kraft, såvida inte en av parterna kan visa att den eller de ogiltiga bestämmelsen/bestämmelserna är av väsentlig och avgörande karaktär utan vilken de inte skulle ha ingått avtalet.

18. TOLERANSER

Det faktum att en av parterna inte åberopar sig på ett brott av den andra parten mot något av dess åtaganden enligt Kontraktet ska inte tolkas som ett avstående från att kräva att åtagandet i fråga uppfylls i avsaknad av preskription.

19. RIKTLINJER FÖR MODERERING

Säljarens riktlinjer för moderering av online-recensioner är tillgängliga här.

20. REKLAMATION

Vid reklamation uppmanas Kunden att kontakta Säljaren via formuläret som finns tillgängligt här.

I samband med alla reklamationer uppmanas Kunden att ange sitt Beställningsnummer.

Säljaren kommer att göra sitt bästa för att svara på alla reklamationer så snabbt som möjligt.

Möjligheten för Kunden att göra en reklamation påverkar inte rätten att utöva sin rätt att kontakta en konsumentombudsman enligt villkoren i Artikel 21 eller någon behörig domstol.

21. MEDIATION

Enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 524/2013 från Europaparlamentet och rådet den 21 maj 2013, informeras ni om möjligheten att använda plattformen för Online Tvistlösning (OTL) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och som är tillgänglig på följande adress: Online Tvistlösning.

22. TILLÄMPLIG LAG

De kontraktsmässiga relationerna mellan Säljaren och Konsumentkunden som är belägen inom Europeiska unionens territorium regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där kunden är etablerad, med avseende på konsumentens skydd enligt den statens konsumenträtt.

Uppgifter relaterade till Beställningen behandlas elektroniskt av Säljarens maltesiska etablering, och maltesisk lag kommer därför att tillämpas när det gäller behandling av personuppgifter.

När det gäller alla andra frågor som inte omfattas av de två ovanstående bestämmelserna, kommer andorransk lag att tillämpas subsidiärt.

Fortsätt surfa utan att acceptera >
Om cookies och andra spårare
Grip500.se (GRIP500) och dess partner (Google, Hotjar, Microsoft) använder cookies och andra spårare (webblagring) för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, underlättar din navigering, utför statistiska mätningar och anpassar dess reklamkampanjer. Cookies och andra spårare som lagras på din enhet kan innehålla personuppgifter. Vi placerar inte heller någon cookie eller annan spårare utan ditt fria och informerade samtycke, förutom de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi lagrar ditt val i sex månader. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att gå till sidan cookies och andra spårare. Du kan välja att fortsätta surfa utan att acceptera cookies eller andra spårare. Vägran hindrar inte tillgång till tjänsterna GRIP500. För ytterligare information hänvisar vi till sidan för cookies och andra spårare.
Anpassa cookies
LiveChat
Ett fel har inträffat, vänlig försök igen eller kontakta oss om felet kvarstår