Sekretesspolicy

 1. Allmänna principer
 2. Vad är definitionen av termer som används med versaler?
 3. Vad är syftet med en Stadga?
 4. Vilka Data samlas in?
 5. Varför används Era Data?
 6. Hur länge sparas Era Data?
 7. Med vem delas Era Data?
 8. Överförs Era Data utanför Europeiska Unionen?
 9. Hur skyddas Era Data?
 10. Vilka rättigheter har Ni?
 11. Hur samlar GRIP500 in Data om minderåriga?
 12. Hur är det med cookies och andra liknande spårningsteknologier?
 13. Hur blir Ni meddelade om ändringar i Stadgan?
 14. Hur kontaktar ni oss?

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

Företaget GRIP500 SLU, ett andorranskt bolag med företagsformen societat limitada unipersonal och ett aktiekapital på 3.000 euro, registrerat i Andorras handels- och bolagsregister under nummer 17485, med säte på Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm@grip500.com, (nedan kallat "GRIP500") bedriver en verksamhet inom elektronisk handel och erbjuder försäljning av däck och tillhörande produkter via webbplatsen https://www.grip500.se (nedan kallad "Webbplatsen").

I samband med denna verksamhet samlar GRIP500 in uppgifter online eller via telefon som gör det möjligt att direkt eller indirekt identifiera kunder, användare av Webbplatsen eller tredje parter (nedan gemensamt kallade "Berörda Personer" eller "Du") och att utföra en eller flera Behandling(ar) av dessa Uppgifter. Insamlingen av Uppgifter om Berörda Personer av GRIP500 sker aldrig indirekt, det vill säga från en tredje part.

GRIP500, vars kontaktuppgifter anges ovan, är ansvarig för behandlingen av Uppgifterna eftersom de bestämmer syftena med och medlen för dessa Behandlingar.

När det gäller vissa Bankuppgifter delar GRIP500 ansvaret för deras Behandling tillsammans med företaget GoCardless SAS, ett företag med förenklad aktiebolagsform registrerat i Paris handels- och bolagsregister under nummer 834422180 med säte på 7 rue de Madrid i Paris (75008). Ytterligare information om hur GoCardless hanterar Dina Bankuppgifter och Dina rättigheter relaterade till dataskydd finns här.

När det gäller vissa Navigationsuppgifter som samlas in genom cookies delar GRIP500 ansvaret för deras Behandling tillsammans med tredje parters företag vars lista och ytterligare detaljer finns på sidan cookie.

GRIP500 har utsett en dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i Förordning (EU) 2016/679 från Europaparlamentet och rådet den 27 april 2016 (nedan kallad "GDPR") vars kontaktuppgifter är cm@grip500.com.

De Uppgifter som samlas in av GRIP500 behandlas mer specifikt av dotterbolaget till företaget AD TYRES som är etablerat på Malta, nämligen AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrerat under nummer OC 1277, med säte på Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Dessa Behandlingar av Uppgifter anses därför vara utförda på Europeiska Unionens territorium enligt Skäl 22 och artikel 3.1 GDPR och är underkastade denna lagstiftning.

Dessutom är den maltesiska dataskyddslagen från 2018 (Cap 586) också tillämplig på Behandling av Uppgifter enligt artikel 4(2)(a) i denna lag.

Du uppmanas att noggrant läsa igenom denna Integritetspolicy (nedan kallad "Policyn") och att ta del av dess innehåll.

2. VAD ÄR DEFINITIONEN AV TERMER SOM ANVÄNDER STOR BOKSTAV?

Ord eller uttryck som börjar med en stor bokstav har definitionen som anges nedan.

GRIP500
avser företaget som identifieras i det första stycket i Artikel 1.
Stadga
har definitionen som anges i Artikel 1.
Kundkonto
avser kontot som varje kund kan skapa från sidan //www.grip500.fr/connexion.
Data
avser all persondata det vill säga all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person, där en identifierbar person är någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.
Bankuppgifter
har definitionen som anges i Artikel 4.
Orderdata
har definitionen som anges i Artikel 4.
Navigationsdata
har definitionen som anges i Artikel 4.
Tekniska Data
har definitionen som anges i Artikel 4.
Berörd(a) Person(er)
har definitionen som anges i Artikel 1.
Produkt(er)
avser de däckprodukter eller tillhörande produkter (fälgar, kedjor, etc.) som erbjuds till försäljning av GRIP500 på Webbplatsen.
GDPR
har definitionen som anges i Artikel 1.
Webbplats
har definitionen som anges i Artikel 1.
Behandling(ar)
avser varje åtgärd eller helhet av åtgärder som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer och som tillämpas på Data, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, utvinning, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller annan form av tillgängliggörande, sammanföring eller interkonnektion, begränsning, radering eller förstöring.
Ni
har definitionen som anges i Artikel 1.

3. EN STADGA FÖR VAD?

Denna stadga finns tillgänglig för Er när Era Data samlas in för att säkerställa fullständig transparens av Databehandlingen som utförs av GRIP500 genom att tillhandahålla koncis, lättillgänglig, lättförståelig information formulerad i klara och enkla termer.

Om någon av informationen inte är tillräckligt tydlig, inbjuder vi Er att kontakta oss efter eget behag antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen cm@grip500.com eller via kontaktformuläret som är tillgängligt här.

Stadgan gäller för Era Data som samlas in och behandlas av GRIP500 i samband med följande aktiviteter och för vilka GRIP500 är Ansvarig för Behandlingen:

 • Er användning av Webbplatsen, inklusive enkel navigering på densamma;
 • skapandet och användningen av Ert Kundkonto via Webbplatsen;
 • köp av Produkter som erbjuds av GRIP500 via Webbplatsen; eller
 • all kontakt med kundtjänsten.

Denna stadga gäller inte för någon annan Databehandling som utförs i ett annat sammanhang än det som beskrivs ovan och för vilket GRIP500 inte är Ansvarig för Behandlingen.

4. VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN PÅ GRIP500:S UTTRYCKLIGA BEGÄRAN

GRIP500 ställer en uttrycklig begäran om att samla in Era Uppgifter vid olika tillfällen, särskilt vid:

 • användning av Webbplatsen ;
 • genomförande av en beställning på Webbplatsen ;
 • skapande av ett kundkonto på Webbplatsen ; eller
 • all kommunikation med kundtjänsten.

Dessa insamlade Uppgifter (nedan kallade "Beställningsuppgifter") består bland annat av:

 • Ert förnamn ;
 • Ert efternamn ;
 • Ert födelsedatum ;
 • Er postadress ;
 • Er e-postadress ;
 • Ert telefonnummer ;
 • Ert land ;
 • Ert momsregistreringsnummer inom EU.

När det gäller betalning består dessa insamlade Uppgifter på vår uttryckliga begäran (nedan kallade "Bankuppgifter") av Ert kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVC (eller visuell kryptogram som finns på baksidan av kortet), vilka överförs till betalningstjänstleverantörer: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

När det gäller betalning via tjänsteleverantören Paypal samlas bankuppgifterna direkt in av detta företag från Er vid skapandet av ert konto. Företaget Paypal är då ensamt ansvarigt för behandlingen av dessa uppgifter.

Vi använder GoCardless för att hantera autogiro via Ert IBAN. Ytterligare information om hur GoCardless hanterar Era Bankuppgifter och Era rättigheter relaterade till dataskydd finns tillgängliga: här.

Vissa Beställningsuppgifter (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, land, e-postadress) och Bankuppgifter är en förutsättning för att avtalet med GRIP500 ska kunna ingås. Följaktligen kommer varje underlåtenhet från Er sida att meddela oss dessa Uppgifter att förhindra Er från att slutföra Er beställning.

UPPGIFTER SOM AUTOMATISKT SAMLAS IN AV GRIP500

GRIP500 kommer att samla in vissa av Era Uppgifter automatiskt via Er enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon, etc.) under Er navigering på Webbplatsen, även i avsaknad av beställning. Denna insamling sker vanligtvis med hjälp av cookies.

Dessa Uppgifter (nedan kallade "Tekniska Uppgifter") består bland annat av:

 • Er IP-adress (identifieringsnumret som tilldelas Er enhet när den ansluter till Internet) ;
 • Er MAC-adress (fysiskt identifieringsnummer som lagras på Ert nätverkskort eller nätverksgränssnitt) ;
 • Ert IMEI-nummer (identifieringsnummer för Er mobiltelefon) ;
 • operativsystemet på Er enhet (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS, etc.) ;
 • Er mobiloperatör ;
 • Er internetleverantör ;
 • den webbläsare som Ni använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) ; eller
 • den tidszon som Er enhet använder.

De Uppgifter som automatiskt samlas in via Er enhet inkluderar även Uppgifter om Er navigering (nedan kallade "Navigationsuppgifter") såsom:

 • de sidor som Ni har besökt ;
 • datumet för Ert besök ;
 • den tid som spenderats på varje besökt sida ;
 • de länkar som Ni har aktiverat ;
 • de erbjudanden som Ni har tittat på ;
 • de Produkter som Ni har sökt efter ;
 • de beställningar som Ni har genomfört ; eller
 • Era konsumtionsvanor av Produkterna.

5. VARFÖR ANVÄNDS ERA UPPGIFTER?

Behandling av personuppgifter får endast ske om det är grundat på:

 • en laglig grund som anges i artikel 6.1 GDPR (samtycke, avtalens genomförande, uppfyllande av en laglig skyldighet, skydd av vitala intressen, uppdrag av allmänt intresse eller berättigat intresse av behandlingsansvarig); och
 • ett eller flera uttryckliga, legitima och bestämda ändamål av behandlingsansvarig.

Tabellen nedan listar behandlingarna som utförs av GRIP500 med för var och en av dem ändamålen, den lagliga grunden och de berörda uppgifterna.

Namn på Behandlingen Ändamål Laglig grund Berörda uppgifter
Beställning
 • Besvara alla Era förfrågningar om att göra en beställning
 • Registrera och genomföra Er beställning
 • Utföra leveransen och eventuellt monteringen
Avtal Beställningsuppgifter
Enskild transaktion med bankkort
 • Genomföra Er betalning av beställningen
 • Hantera banktransaktioner som avvisats
Avtal Bankuppgifter (CB)
Underlätta framtida köp
 • Lagra bankuppgifter för att underlätta framtida köp
Samtycke Bankuppgifter (CB)
SEPA-direktdebitering
 • Överföra Ert IBAN till tjänsteleverantören GoCardless
Avtal Bankuppgifter (IBAN)
Klagomål om betalningar
 • Hantera eventuella klagomål från innehavaren av det bankkort som användes vid betalning av beställningen
Avtal Bankuppgifter
Kundtjänst efter försäljning
 • Hantera Era klagomål
 • Meddela ändringar av Stadgan eller allmänna försäljningsvillkor
 • Hantera kundrelationer (förfrågningar, kommentarer och förslag) efter en beställning
 • Hantera återbetalningar
Avtal
 • Beställningsuppgifter
 • Bankuppgifter
Kundkonto
 • Underlätta Era framtida beställningar genom att undvika att på nytt ange uppgifter som redan har meddelats till GRIP500
Samtycke Beställningsuppgifter
Nyhetsbrev (inklusive kommersiella erbjudanden från GRIP500)
 • Genomföra Er prenumeration på vårt nyhetsbrev (inklusive kommersiella erbjudanden från GRIP500)
Samtycke Beställningsuppgifter (e-postadress)
Kommersiella erbjudanden från GRIP500
 • Genomföra direktmarknadsföringskampanjer för GRIP500-produkter
 • Genomföra AdWords-kampanjer för GRIP500-produkter
Berättigat intresse (4)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter
 • Tjänsteleverantörers uppgifter
 • Tredjepartsuppgifter
Målriktad reklam
 • Anpassa våra reklammeddelanden till Era behov och vanor
Samtycke (cookies)
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter
Användarupplevelse
 • Personifiera Er upplevelse av Webbplatsen baserat på Era behov och vanor
 • Snabba upp Er navigering på Webbplatsen
Samtycke (cookies)
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter
Statistik
 • Utföra och analysera statistiska studier
Berättigat intresse (1) och samtycke (cookie)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter
Kvalitet
 • Analysera tekniska problem som uppstått genom användning av Webbplatsen
 • Upptäcka avvikelser i informationssystemet
Berättigat intresse (2)
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter
Bedrägeri
 • Upptäcka förfalskning och tekniskt bedrägeri
Berättigat intresse (3)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska uppgifter
 • Navigationsuppgifter

(1) GRIP500:s berättigade intresse består i att kunna självutvärdera och förbättra sig genom statistikverktyget.

(2) GRIP500:s berättigade intresse består i att säkerställa kvaliteten på sin tjänst.

(3) GRIP500:s berättigade intresse är att förebygga bedrägerier.

(4) Det berättigade intresset är det som avses i Skäl (47) i GDPR som anger: « Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan anses vara för ett berättigat intresse ». Detta berättigade intresse består särskilt i att upprätthålla en regelbunden kommersiell relation med Er.

6. HUR LÄNGE SPARAS ERA UPPGIFTER?

GRIP500 ser till att bevara Era Uppgifter i en form som möjliggör Er identifiering under en period som inte överskrider den tid som är nödvändig med hänsyn till de syften för vilka de behandlas.

Tabellen nedan visar bevarandetider för varje typ av Uppgifter beroende på Behandlingen för vilken de används.

Uppgifter Behandling Bevarandetid i aktiv databas (1) Bevarandetid i mellanarkivering (2)
Beställningsuppgifter Beställning 3 år från den senaste beställningen n/a*
Kundtjänst efter köp 3 år från den senaste beställningen n/a
Kundkonto 3 år från den senaste inloggningen till Kundkontot eller tills samtycke återkallas om det sker tidigare n/a
Nyhetsbrev Tills Ni avregistrerar Er eller 3 år från den senaste inloggningen till Kundkontot om detta datum inträffar tidigare n/a
Kommersiella erbjudanden från GRIP500 2 år från den senaste beställningen n/a
Statistik 3 år från den senaste beställningen n/a
Bedrägeri n/a 5 år från insamlingen av den berörda Uppgiften
Bankuppgifter (3) Transaktion (Kortbetalning) Tills full betalning av beställningen har skett n/a
Reklamationer på betalningar n/a 13 månader från debiteringsdatumet eller 15 månader vid betalning med uppskjuten debitering
Kundtjänst efter köp Tills utgången av den period som GRIP500 åtar sig att återbetala en beställning (inklusive ångerrätt eller avbeställningsperiod) n/a
SEPA-direktdebitering (IBAN) Under tiden som IBAN överförs till GoCardless n/a
Underlättande av framtida köp (Kortbetalning) Tills samtycke återkallas eller tills giltighetstiden för bankkortet löper ut om det sker tidigare n/a
Tekniska Uppgifter Målriktad Reklam Se Cookies n/a
Användarupplevelse
Kommersiellt Erbjudande från GRIP500
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri
Navigationsuppgifter Målriktad Reklam Se Cookies n/a
Kommersiellt Erbjudande från GRIP500
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri

*n/a betyder inte tillämpligt.

(1) Bevarande i aktiv databas innebär att Uppgiften i fråga sparas i databasen som används för det aktuella Behandlingssyftet.

(2) Mellanarkivering innebär att Uppgiften sparas under begränsade åtkomstförhållanden (i) antingen i en särskild arkivdatabas skild från den aktiva databasen, med begränsad åtkomst endast för personer som behöver känna till dem på grund av sin funktion, (ii) eller i den aktiva databasen, förutsatt att en logisk separation av de arkiverade Uppgifterna görs (hantering av åtkomsträttigheter och behörigheter) för att göra dem otillgängliga för personer som inte längre har intresse av att behandla dem.

(3) Bankuppgifter sparas aldrig hos GRIP500 utan hos dess betalningspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless beroende på fallet).

7. MED VEM DELAS ERA UPPGIFTER?

GRIP500 kan komma att dela vissa av Era Uppgifter med andra enheter som anges nedan. I alla fall delar GRIP500 dessa Uppgifter endast i den utsträckning som är strikt nödvändig för att säkerställa ett eller flera av GRIP500:s ändamål för Behandlingen av Era Uppgifter eller för att säkerställa ett eller flera specifika och legitima ändamål som definierats av mottagaren.

ENTITETER INOM KONCERNEN SOM GRIP500 TILLHÖR

GRIP500 kan komma att dela vissa av Era Uppgifter med andra enheter inom koncernen som GRIP500 tillhör för att bland annat lära känna Er bättre. Dessa andra enheter är bundna av liknande åtaganden som GRIP500 när det gäller skyddet av Era Uppgifter.

UNDERLEVERANTÖRER OCH TREDJEPARTSTJÄNSTLEVERANTÖRER

GRIP500 kan komma att dela vissa av Era Uppgifter med underleverantörer och/eller tredjepartstjänstleverantörer som används i samband med tillhandahållandet av produkter och tjänster från GRIP500 via Webbplatsen. Delning av Era Uppgifter med dessa enheter krävs för utförandet av Er beställning. GRIP500 delar endast de Uppgifter som är strikt nödvändiga för utförandet av uppdraget som tilldelats dessa enheter efter att ha kontraktuellt säkerställt åtaganden från dessa som är lika höga som de som tas i denna Integritetspolicy när det gäller skyddet av Era Uppgifter.

Det handlar främst om följande enheter:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (teknologisk underleverantör)
 • OVH (webbplatsens värd)
 • HOTJAR (analytisk cookie)
 • GOOGLE (reklamcookie)
 • MICROSOFT (reklamcookie)
 • CHECKOUT.COM (betalningstjänstleverantör)
 • HIPAY (betalningstjänstleverantör)
 • BRAINTREE (betalningstjänstleverantör)
 • GOCARDLESS (betalningstjänstleverantör)
 • PAYPAL (betalningstjänstleverantör)
 • DPD (leveranstjänstleverantör)
 • GLS (leveranstjänstleverantör)
 • UPS (leveranstjänstleverantör)
 • DHL (leveranstjänstleverantör)
 • SEUR (leveranstjänstleverantör)
 • CHRONOPOST (leveranstjänstleverantör)
 • BOOMERANG (leveranstjänstleverantör)
 • TNT (leveranstjänstleverantör)

Det gäller även partnerverkstäder vars lista är tillgänglig här.

UNDANTAGSFALL

GRIP500 kan komma att dela Era Uppgifter på ett undantagsvis sätt i följande fall: (i) i samband med en fusion, förvärv av hela eller delar av GRIP500, överlåtelse av tillgångar eller annan liknande transaktion, (ii) när sådan delning påtvingas av lag, förordning, en behörig domstol eller administrativ myndighet; eller (iii) för att skydda rättigheter och/eller säkerheten hos en individ, för att förebygga eller vidta åtgärder mot olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att försvara rättigheter, egendom och säkerheten för GRIP500:s Webbplats; (iv) för att utföra och garantera de åtaganden som GRIP500 har gjort i Ert intresse enligt denna Integritetspolicy.

8. ÖVERFÖRS ERA UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN?

Era Uppgifter behandlas och lagras huvudsakligen på territoriet i Malta, vilket territorium ligger inom Europeiska unionen.

Emellertid kan företaget GRIP500, som är etablerat på territoriet i Andorras furstendöme beläget utanför Europeiska unionen, komma att få tillgång till dessa Uppgifter.

Genom beslut daterat den 19 oktober 2010, har Europeiska kommissionen förklarat att Andorra anses erbjuda en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen. Detta beslut bekräftades av kommissionens Rapport daterad den 15 januari 2024.

Dessutom kan GRIP500 inte utesluta att Era Uppgifter kan komma att överföras till andra territorier belägna utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och särskilt till territorier där skyddsnivån för personuppgifter är lägre jämfört med Europeiska unionen.

I det senare fallet åtar sig GRIP500 att kontrollera förekomsten av åtgärder eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för Era Uppgifter, såsom:

 • ett adekvatbeslut från Europeiska kommissionen för det berörda landet;
 • standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen eller standardavtalsklausuler antagna av en tillsynsmyndighet, som mottagaren är bunden av och som ni kan begära en kopia av om dessa har formellt undertecknats;
 • företagsinterna regler;
 • ett godkänt uppförandekod eller ett godkänt certifieringsmekanism (som innehåller det bindande och verkställbara åtagandet från mottagaren utanför EU att tillämpa lämpliga garantier);
 • en administrativ överenskommelse eller en juridiskt bindande och verkställbar text som antagits för att möjliggöra samarbete mellan offentliga myndigheter.

När det gäller dessa huvudsakliga partner till GRIP500, här är destinationsländerna för data och de lämpliga garantier som antagits.

Mottagare Land Garantier
GCG Frankrike Europeiska unionen
OVH Tyskland Europeiska unionen
HOTJAR Malta Europeiska unionen
GOOGLE Förenta staterna Adekvatbeslut den 10 juli 2023
MICROSOFT Förenta staterna Adekvatbeslut den 10 juli 2023
CHECKOUT.COM Storbritannien Adekvatbeslut den 28 juni 2021
HIPAY Frankrike Europeiska unionen
BRAINTREE Förenta staterna Adekvatbeslut den 10 juli 2023
GOCARDLESS Storbritannien Adekvatbeslut den 28 juni 2021
PAYPAL Förenta staterna Adekvatbeslut den 10 juli 2023
DPD Frankrike Europeiska unionen
GLS Nederländerna Europeiska unionen
UPS Förenta staterna Adekvatbeslut den 10 juli 2023
DHL Tyskland Europeiska unionen
SEUR Spanien Europeiska unionen
CHRONOPOST Frankrike Europeiska unionen
BOOMERANG Frankrike Europeiska unionen
TNT Nederländerna Europeiska unionen

9. HUR SKYDDAS ERA UPPGIFTER?

GRIP500 har implementerat lämpliga fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Era Uppgifter mot obehörig eller olaglig åtkomst, användning, förlust, oavsiktlig förstörelse, skada, stöld eller spridning av dessa Uppgifter.

Trots sina kontinuerliga ansträngningar kan GRIP500 inte åta sig att garantera ett resultat när det gäller säkerheten för Era Uppgifter och uppmanar Er att rapportera eventuella problem som nämnts ovan som Ni skulle bli medvetna om.

För att göra detta kan ni kontakta kundtjänst efter eget önskemål, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen cm@grip500.com eller via kontaktformuläret som är tillgängligt här.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, Googles sekretesspolicy och användarvillkoren för Google gäller för denna tjänst.

10. VILKA ÄR ERA RÄTTIGHETER?

Enligt gällande lagstiftning har Ni följande rättigheter när det gäller Era Uppgifter:

 • rätten till tillgång till Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att få bekräftelse från GRIP500 om Uppgifter som rör Er behandlas eller inte, samt tillgång till dessa Uppgifter och följande information: syften, kategorier av Uppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare, bevarandeperiod eller kriterierna för att fastställa denna period, Era rättigheter gällande dessa Uppgifter, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och, om tillämpligt, källan till insamlingen av Uppgifterna och förekomsten av automatiserat beslutsfattande baserat på dessa Uppgifter.

  Ni har också rätt, när Era Uppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation, att bli informerad om lämpliga garantier i samband med denna överföring.

  I enlighet med rätten till tillgång tillhandahåller GRIP500 en kopia av Uppgifterna och kan begära betalning av rimliga avgifter baserade på administrativa kostnader för varje ytterligare kopia som Ni begär. Om Ni framställer begäran elektroniskt kommer informationen att tillhandahållas i ett vanligt elektroniskt format, såvida Ni inte begär något annat.

 • rätten till rättelse av Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att få GRIP500 att rätta till Era Uppgifter som är felaktiga eller, med hänsyn till behandlingens syften, ofullständiga (Ni kan tillhandahålla en kompletterande förklaring för detta ändamål);

 • rätten till radering av Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att få GRIP500 att radera Era Uppgifter så snart som möjligt av följande skäl:

  • dessa Uppgifter är inte längre nödvändiga för de syften för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
  • Ni återkallar Ert samtycke som behandlingen av dessa Uppgifter grundar sig på, under förutsättning att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Ni motsätter Er mot behandlingen av dessa Uppgifter under de förhållanden som anges nedan när det gäller Er rätt att motsätta Er;
  • Uppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt;
  • Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som GRIP500 är underkastad; eller
  • Uppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster till barn.

  Om de Uppgifter som begärs raderade har offentliggjorts av GRIP500, ska rimliga åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, inklusive tekniska åtgärder, vidtas för att informera de behandlingsansvariga som behandlar dessa Uppgifter om att Ni har begärt radering av alla länkar till dessa Uppgifter eller av alla kopior eller reproduktioner av dem.

  Denna rätt till radering gäller inte i den mån behandlingen är nödvändig:

  • för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information;
  • för att uppfylla en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstatens rätt som den behandlingsansvarige är underkastad, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ingår i utövandet av offentlig myndighet som den behandlingsansvarige har;
  • av skäl av allmänt intresse inom området för folkhälsa;
  • för arkivering i allmänt intresse, för vetenskaplig eller historisk forskning eller för statistiska ändamål, i den mån rätten till radering sannolikt skulle göra det omöjligt eller allvarligt försvåra uppnåendet av behandlingens syften; eller
  • för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • rätten att motsätta sig behandlingen av Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att motsätta Er mot en behandling av Era Uppgifter som utförs på grundval av ett legitimt intresse av GRIP500 (inklusive profilering baserad på denna motivering) om denna behandling i själva verket inte är motiverad av GRIP500 på grund av legitima och tvingande skäl som väger tyngre än Era intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Det innebär också möjligheten för Er att motsätta Er mot behandling för direktmarknadsföring (inklusive profilering om den är kopplad till sådan marknadsföring).

  Slutligen, när det gäller behandling för statistiska ändamål, innebär det möjligheten för Er att motsätta Er mot en sådan behandling av skäl som rör Er specifika situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för en uppgift av allmänt intresse.

 • rätten till begränsning av behandlingen av Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att få GRIP500 att begränsa behandlingen i följande fall:

  1. under den tid som behövs för att GRIP500 ska kunna verifiera riktigheten av Uppgifterna när Ni bestrider riktigheten av dessa Uppgifter;
  2. Ni motsätter Er mot radering av Uppgifter på grund av olaglig behandling och begär istället en begränsning av deras användning;
  3. Uppgifterna är inte längre nödvändiga för GRIP500 för behandlingens syften men är fortfarande nödvändiga för Er för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
  4. under den tid som behövs för att avgöra om de legitima skälen som GRIP500 har väger tyngre än Era när Ni har motsatt Er mot behandlingen på denna grund.

  Vid begränsning av behandlingen får Uppgifterna, med undantag för lagring, endast behandlas med Ert samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person, eller av viktiga skäl av allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat.

  Ni kommer att informeras av GRIP500 om upphävandet av begränsningen innan den blir effektiv.

 • rätten till överförbarhet av Era Uppgifter:

  Det innebär möjligheten för Er att få GRIP500 att tillhandahålla Era Uppgifter som Ni har tillhandahållit till GRIP500 i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa Uppgifter till en annan enhet (denna överföring säkerställs av Er eller, om det är tekniskt möjligt, av GRIP500) och detta när behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer och grundar sig på samtycke eller på ett avtal;

 • rätten att återkalla Ert samtycke:

  Det innebär möjligheten för Er att återkalla Ert samtycke till all behandling av Era Uppgifter som har utförts på grundval av Ert tidigare samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycket före detta återkallande.

För att utöva de ovan nämnda rättigheterna är Ni välkomna att kontakta oss på Ert bekvämaste sätt:

 • antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen: cm@grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret som är tillgängligt här.

För att behandla Er begäran så effektivt som möjligt uppmanar GRIP500 Er att formulera den på ett tydligt och detaljerat sätt. Om det finns tvivel om Er identitet kan GRIP500 eventuellt begära att ytterligare information som är nödvändig för att bekräfta Er identitet tillhandahålls.

Ni har även:

 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet:

  det innebär möjligheten för Er att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där Er vanliga vistelseort, Er arbetsplats eller platsen där överträdelsen skulle ha begåtts finns, om Ni anser att behandlingen av Uppgifter som rör Er utgör ett brott mot lagstiftningen.

För att underlätta utövandet av denna rätt, inbjuder vi Er att konsultera listan över tillsynsmyndigheter här.

11. HUR SAMLADE GRIP500 IN UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA?

Produkterna som säljs av GRIP500 på dess Webbplats är inte avsedda för minderåriga. Följaktligen behandlar GRIP500 inte Data som rör minderåriga eller kan antas att Data från Webbplatsens besökare eller dess kunder direkt eller indirekt berör minderåriga.

12. HUR ÄR DET MED KAKOR OCH ANDRA LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNOLOGIER?

GRIP500 använder kakor och andra liknande teknologier, vilka kan samla in vissa av Era Data. Dessa kakor gör det möjligt att förbättra Er surfupplevelse på Webbplatsen, ge oss information om hur vår Webbplats fungerar och dess kvalitet, samt bidra till att tillhandahålla riktad reklam.

GRIP500 inhämtar Ert förhandsgodkännande genom en banner på startsidan av Webbplatsen vid Er första anslutning till dessa dataverktyg. Ert samtycke efterfrågas återigen av GRIP500 under samma förhållanden efter att en period på tretton månader har gått sedan det föregående samtycket inhämtades.

GRIP500 uppmanar Er starkt att besöka sidan "Cookies" på sin Webbplats för mer information.

13. HUR KOMMER NI ATT MEDDELAS OM ÄNDRINGAR I POLICYN?

GRIP500 kan komma att periodvis ändra denna Policy, särskilt för att anpassa sig till lagstiftningsmässiga förändringar gällande skyddet av Era Data.

GRIP500 kommer att informera Er om alla ändringar eller uppdateringar genom att skicka ett meddelande till Er e-postadress och/eller en tydlig notifikation på Webbplatsen.

14. HUR KONTAKTAR DU OSS?

GRIP500 står helt till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor om denna Policy.

För att kontakta oss, är du välkommen att göra det på det sätt som passar dig bäst:

 • antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen: cm@grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret som finns tillgängligt här.
Fortsätt surfa utan att acceptera >
Om cookies och andra spårare
Grip500.se (GRIP500) och dess partner (Google, Hotjar, Microsoft) använder cookies och andra spårare (webblagring) för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt, underlättar din navigering, utför statistiska mätningar och anpassar dess reklamkampanjer. Cookies och andra spårare som lagras på din enhet kan innehålla personuppgifter. Vi placerar inte heller någon cookie eller annan spårare utan ditt fria och informerade samtycke, förutom de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Vi lagrar ditt val i sex månader. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att gå till sidan cookies och andra spårare. Du kan välja att fortsätta surfa utan att acceptera cookies eller andra spårare. Vägran hindrar inte tillgång till tjänsterna GRIP500. För ytterligare information hänvisar vi till sidan för cookies och andra spårare.
Anpassa cookies
LiveChat
Ett fel har inträffat, vänlig försök igen eller kontakta oss om felet kvarstår