Sekretesspolicy

 1. Allmänna principer
 2. Vad är definitionen av begrepp med stor bokstavsbeteckning?
 3. Vad är syftet med en stadga?
 4. Vilka uppgifter samlas in?
 5. Varför används dina uppgifter?
 6. Hur länge sparas dina uppgifter?
 7. Med vem delas dina uppgifter?
 8. Överförs dina uppgifter utanför Europeiska unionen?
 9. Hur skyddas dina uppgifter?
 10. Vilka är dina rättigheter?
 11. Hur samlar GRIP500 in uppgifter om minderåriga?
 12. Hur är det med cookies och liknande spårningsteknik?
 13. Hur kommer du att informeras om ändringar i stadgan?
 14. Hur kontaktar du oss?

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

Företaget GRIP500 SLU, ett företag enligt andorransk lag i form av ett societat limitada unipersonal med ett kapital på 3.000 euro, registrerad i Andorras handels- och företagsregister under nummer 17485, med säte på Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Furstendömet Andorra), e-post: cm@grip500.com,(nedan kallad "GRIP500"), som bedriver e-handelsverksamhet, erbjuder försäljning av däck och relaterade produkter via webbplatsen https://www.grip500.se (nedan kallad "webbplatsen").

I samband med denna verksamhet kan GRIP500 samla in uppgifter online eller via telefon som direkt eller indirekt identifierar kunder, användare av webbplatsen eller tredje part (nedan kallade "registrerade" eller "du") och behandla dessa uppgifter. GRIP500 samlar aldrig in uppgifter från registrerade personer indirekt, dvs. från en tredje part.

GRIP500, vars kontaktuppgifter nämns ovan, är ansvarig för behandlingen av uppgifterna i den mån den bestämmer ändamålen och medlen för sådan behandling.

När det gäller vissa bankuppgifter delar GRIP500 ansvaret för behandlingen av sådana bankuppgifter med GoCardless SAS, ett förenklat aktiebolag som är registrerat i handels- och företagsregistret i Paris under nummer 834422180 och vars säte ligger på 7 rue de Madrid i Paris (75008). Ytterligare information om hur GoCardless hanterar dina bankuppgifter och dina dataskyddsrättigheter finns här.

När det gäller vissa webbläsardata som samlas in med hjälp av cookies delar GRIP500 ansvaret för behandlingen av sådana webbläsardata med tredjepartsföretag, vars lista och ytterligare information finns på cookiesidan.

GRIP500 har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad GDPR) vars kontaktuppgifter finns på cm@grip500.com.

De uppgifter som samlas in av GRIP500 behandlas mer specifikt av den filial av AD TYRES som är etablerad på Maltas territorium, nämligen AD TYRES INTERNATIONAL EU, registrerat under nummer OC 1277, vars säte är beläget på Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Dessa databehandlingar anses därför utföras på Europeiska unionens territorium i enlighet med skäl 22 och artikel 3.1 i GDPR och omfattas av denna lagstiftning.

Dessutom är Maltas dataskyddslag 2018 (Cap 586) också tillämplig på behandlingen av uppgifter i kraft av avsnitt 4(2)(a) i den lagen.

Du uppmanas att läsa denna sekretesspolicy (nedan kallad "policyn") noggrant och ta del av dess innehåll.

2. VAD ÄR DEFINITIONEN AV BEGREPP MED STOR BOKSTAVSBETECKNING?

Ord eller uttryck som börjar med en stor bokstav har den definition som anges nedan.

GRIP500
det företag som anges iartikel 1 första stycket.
Stadga
har den definition som avses iartikel 1.
Kundkonto
är det konto som alla kunder kan skapa från sidan https://www.grip500.se/anslutning.
Uppgifter
alla personuppgifter, dvs. all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för hans eller hennes fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Bankuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Beställningsuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Navigationsuppgifter
har den definition som avses iartikel 4.
Tekniska data
har den definition som avses iartikel 4.
Berörd(a) person(er)
har den definition som avses iartikel 1.
Produkt(er)
avser däcket eller relaterade produkter (fälgar, kedjor etc.) som erbjuds till försäljning av GRIP500 på webbplatsen.
GDPR
har den definition som avses iartikel 1.
Webbplats
har den definition som avses iartikel 1.
Behandling(ar)
varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs eller inte utförs med hjälp av automatiserade processer och som tillämpas på uppgifterna, t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, utvinning, konsultation, användning, kommunikation genom överföring, spridning eller någon annan form av tillgängliggörande, sammanvägning eller sammankoppling, begränsning, radering eller förstöring.
Du
har den definition som avses iartikel 1.

3. VAD ÄR SYFTET MED EN STADGA?

Denna policy görs tillgänglig för dig vid tidpunkten för insamling av dina uppgifter för att säkerställa full insyn i GRIP500:s behandling av dina uppgifter genom att tillhandahålla kortfattad, lättillgänglig och lättförståelig information i tydliga och enkla termer.

Om någon av uppgifterna inte är tillräckligt tydlig uppmanar vi dig att kontakta oss när det passar dig, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till cm@grip500.com eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här.

Policyn gäller för dina uppgifter som samlas in och behandlas av GRIP500 inom ramen för följande aktiviteter och för vilka GRIP500 är personuppgiftsansvarig:

 • Din användning av webbplatsen, inklusive surfning på webbplatsen;
 • skapandet och användningen av ditt kundkonto via webbplatsen;
 • köp av produkter som erbjuds av GRIP500 via webbplatsen, eller
 • någon kontakt med kundtjänsten.

Denna policy gäller inte för någon annan databehandling som utförs i ett annat sammanhang än det som beskrivs ovan och för vilken GRIP500 inte är personuppgiftsansvarig.

4. VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN PÅ UTTRYCKLIG BEGÄRAN AV GRIP500.

GRIP500 gör en uttrycklig begäran till dig om att samla in dina uppgifter vid olika tidpunkter och i synnerhet under :

 • användning av webbplatsen;
 • göra en beställning på webbplatsen;
 • skapandet av ett kundkonto på webbplatsen, eller
 • all kommunikation med kundtjänsten.

De insamlade uppgifterna (nedan kallade "beställningsuppgifter") består i synnerhet av:

 • Ditt förnamn ;
 • Ditt namn ;
 • Ditt födelsedatum ;
 • Din postadress ;
 • Din e-postadress ;
 • Ditt telefonnummer ;
 • Ditt land ;
 • Ditt momsregistreringsnummer inom gemenskapen.

För betalningsändamål består de uppgifter som samlas in på vår uttryckliga begäran (nedan kallade "bankuppgifter") av ditt kreditkortsnummer, utgångsdatum och CVC (eller visuellt kryptogram som finns på baksidan av kortet), som överförs till betaltjänstleverantörerna: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

När det gäller betalning via Paypal-tjänsteleverantören samlar detta företag in bankuppgifter direkt från dig när du skapar ditt konto. Paypal-företaget är sedan ensamt ansvarigt för behandlingen av dessa uppgifter.

Vi använder GoCardless för att hantera autogireringar via ditt IBAN. Ytterligare information om hur GoCardless hanterar dina bankuppgifter och dina rättigheter till dataskydd finns här.

Vissa beställningsuppgifter (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, land, e-postadress) och bankuppgifter krävs för att ingå avtalet med GRIP500. Följaktligen kommer varje underlåtenhet från din sida att överföra dessa uppgifter till oss att hindra dig från att slutföra din beställning.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN AUTOMATISKT AV GRIP500

GRIP500 kan samla in vissa av dina uppgifter automatiskt via din enhet (dator, surfplatta, mobiltelefon osv.), särskilt när du surfar på webbplatsen. Dessa uppgifter kan samlas in även om ingen beställning görs. Denna insamling sker i allmänhet med hjälp av cookies.

Dessa uppgifter (nedan kallade "tekniska uppgifter") består i synnerhet av :

 • Din IP-adress (det identifieringsnummer som tilldelas din enhet i samband med anslutningen till Internet) ;
 • Din MAC-adress (fysiskt identifikationsnummer som lagras på ditt nätverkskort eller nätverksgränssnitt) ;
 • Ditt IMEI-nummer (din mobiltelefons identifikationsnummer) ;
 • operativsystemet på din enhet (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS etc.);
 • Din mobiltelefonoperatör ;
 • Din Internetleverantör ;
 • den webbläsare du använder (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.), eller
 • den tidszon som din enhet använder.

De uppgifter som samlas in automatiskt via din enhet består också av uppgifter om ditt surfande (nedan kallade "webbläsaruppgifter"), t.ex:

 • de sidor som du har besökt;
 • datumet för ditt besök ;
 • den tid som spenderas på varje besökt sida;
 • de länkar som du har aktiverat;
 • de erbjudanden som du har konsulterat;
 • de produkter du söker;
 • de beställningar som du har gjort, eller
 • Dina konsumtionsvanor av produkterna.

5. VARFÖR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER?

Personuppgifter får endast behandlas om behandlingen grundar sig på :

 • en rättslig motivering enligt artikel 6.1 i GDPR (samtycke, fullgörande av avtal, uppfyllande av en rättslig förpliktelse, skydd av vitala intressen, uppgift av allmänt intresse eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse), och
 • uttryckliga, legitima ändamål som den personuppgiftsansvarige har fastställt.

I tabellen nedan listas den behandling som utförs av GRIP500 med syfte, rättslig motivering och berörda uppgifter för var och en av dem.

Behandlingens namn MålRättslig motiveringBerörda uppgifter
Beställning av
 • Svara på alla dina förfrågningar om att göra en beställning.
 • ta hänsyn till och utföra din beställning
 • Utföra leverans och eventuellt montering.
KontraktBeställningsuppgifter
Enstaka transaktion med kreditkort
 • Utför din beställning betalning
 • Hantering av avvisade banktransaktioner
KontraktBankuppgifter (CB)
Underlättar framtida inköp
 • Spara bankuppgifter för att underlätta framtida inköp
SamtyckeBankuppgifter (CB)
SEPA-autogiro
 • Överföring av ditt IBAN till GoCardless-leverantören
KontraktBankuppgifter (IBAN)
Krav på betalningar
 • Hantera eventuella klagomål från innehavaren av det kreditkort som användes för att betala beställningen.
KontraktBankuppgifter
Eftermarknadsservice
 • Hantera dina klagomål
 • Meddela ändring av stadgan eller de allmänna försäljningsvillkoren.
 • Hantera kundrelationer (förfrågningar, kommentarer och förslag) efter en beställning.
 • Hantering av återbetalningar
Kontrakt
 • Beställningsuppgifter
 • Bankuppgifter
Kundkonto
 • Underlätta dina efterföljande beställningar genom att undvika återinmatning av uppgifter som redan har meddelats till GRIP500.
SamtyckeBeställningsuppgifter
Nyhetsbrev (inklusive kommersiella erbjudanden från GRIP500)
 • Utföra din prenumeration på vårt nyhetsbrev (inklusive kommersiella erbjudanden från GRIP500).
SamtyckeBeställningsuppgifter (e-postadress)
Riktad reklam
 • Skräddarsy våra reklambudskap till dina behov och vanor
Samtycke (cookies)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Användarupplevelse
 • Anpassa din upplevelse av webbplatsen till dina behov och vanor.
 • Snabbare navigering på webbplatsen
Samtycke (cookies)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Statistik
 • Genomförande och analys av statistiska undersökningar.
Legitimt intresse (1) och samtycke (cookie)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Kvalitet
 • För att analysera tekniska problem som uppstår vid användningen av webbplatsen.
 • Upptäcka avvikelser i informationssystemet.
Legitimt intresse (2)
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter
Bedrägeri
 • Upptäckt av förfalskningar och tekniska bedrägerier
Legitimt intresse (3)
 • Beställningsuppgifter
 • Tekniska data
 • Navigationsuppgifter

(1 ) GRIP500:s legitima intresse är att kunna utvärdera och förbättra sig självt genom det statistiska verktyget.

(2 ) GRIP500:s legitima intresse är att säkerställa kvaliteten på sin tjänst.

(3 ) GRIP500:s legitima intresse är att förhindra bedrägerier.

6. HUR LÄNGE KOMMER DINA UPPGIFTER ATT SPARAS?

GRIP500 gör det till en hederssak att bevara dina uppgifter i en form som gör det möjligt att identifiera dig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de syften för vilka de behandlas.

I tabellen nedan visas lagringsperioderna för varje typ av uppgifter beroende på för vilken behandling de används.

Uppgifter BehandlingHållbarhet i aktiv bas (1)Mellanlagringsperiod (2)
Beställningsuppgifter Beställning av3 år från den senaste beställningenn/a*
Eftermarknadsservice 3 år från den senaste beställningenn/a
Kundkonto 3 år från den sista anslutningen till kundkontot eller till dess att samtycket återkallas om det sker tidigare.n/a
Nyhetsbrev Tills du avregistrerar dig eller 3 år från den senaste inloggningen till kundkontot om detta inträffar tidigare.n/a
Statistik 3 år från den senaste beställningenn/a
Bedrägeri n/a5 år från insamlingen av de berörda uppgifterna
Bankuppgifter (3) Transaktion (CB)Tills full betalning av beställningen har skettn/a
Krav på betalningar n/a13 månader från debiteringsdatumet eller 15 månader vid uppskjuten betalning.
Eftermarknadsservice Fram till utgången av den period under vilken GRIP500 åtar sig att ersätta dig för en beställning (särskilt ångerfristen eller perioden för att annullera beställningen).n/a
SEPA-autogiro (IBAN) Tidpunkten för överföring av IBAN till GoCardless.n/a
Underlättande av efterföljande inköp (CB) Tills samtycket återkallas eller tills bankkortets giltighet löper ut, om detta sker tidigare.n/a
Tekniska data Riktad reklamSe kakorn/a
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri
Navigationsuppgifter Riktad reklamSe kakorn/a
Användarupplevelse
Kvalitet
Statistik
Bedrägeri

*n/abetyder inte tillämpligt.

(1 ) Aktiv lagring är lagring av de berörda uppgifterna i den databas som används för den berörda behandlingen.

(2 ) Mellanliggande arkivering består i att uppgifterna bevaras med begränsad tillgång i) antingen i en särskild arkivbas som är skild från den aktiva basen och där tillgången är begränsad till endast de personer som har ett intresse av att känna till uppgifterna på grund av sin funktion, ii) eller i den aktiva basen, under förutsättning att de arkiverade uppgifterna är isolerade genom logisk separation (hantering av åtkomsträttigheter och behörigheter) för att göra dem otillgängliga för personer som inte längre har ett intresse av att behandla dem.

(3 ) Bankuppgifter sparas aldrig av GRIP500 utan av dess betalningspartners (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless beroende på fallet).

7. MED VEM DELAS DINA UPPGIFTER?

GRIP500 kan dela vissa av dina uppgifter med andra enheter som anges nedan. I samtliga fall kommer GRIP500 endast att dela sådana uppgifter i den utsträckning som är strikt nödvändig för att uppfylla syftet/syftena med GRIP500:s behandling av dina uppgifter eller för att uppfylla de specifika och legitima syften som definieras av mottagaren.

ENHETER I DEN GRUPP SOM GRIP500 TILLHÖR.

GRIP500 kan dela vissa av dina uppgifter med andra enheter i den grupp som GRIP500 tillhör, särskilt för att lära känna dig bättre. Dessa andra enheter omfattas av liknande åtaganden som GRIP500 för att skydda dina uppgifter.

UNDERLEVERANTÖRER OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TJÄNSTER.

GRIP500 kan dela vissa av dina uppgifter med tredjepartsentreprenörer och/eller tjänsteleverantörer som används i samband med tillhandahållandet av GRIP500:s produkter och tjänster via webbplatsen. Delningen av dina uppgifter med dessa enheter är nödvändig för att uppfylla din beställning. GRIP500 delar endast med sig av de uppgifter som är strikt nödvändiga för att utföra det uppdrag som anförtrotts dessa enheter efter att ha säkerställt i avtal att dessa enheters åtaganden är lika höga som de som anges i denna policy om skydd av dina uppgifter.

Det rör sig främst om följande enheter:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing av teknik)
 • OVH (webbhotell)
 • HOTJAR (analytisk kaka)
 • GOOGLE (reklamcookie)
 • MICROSOFT (reklamkaka)
 • CHECKOUT.COM (leverantör av betalningstjänster)
 • HIPAY (leverantör av betaltjänster)
 • BRAINTREE (leverantör av betaltjänster)
 • GOCARDLESS (betaltjänstleverantör)
 • PAYPAL (leverantör av betalningstjänster)
 • DPD (leverantör av leveranstjänster)
 • GLS (leverantör av leveranstjänster)
 • UPS (leverantör av leveranstjänster)
 • DHL (leverantör av leveranstjänster)
 • SEUR (leverantör av leveranstjänster)
 • CHRONOPOST (leverantör av leveranstjänster)
 • BOOMERANG (leverantör av leveranstjänster)
 • TNT (leverantör av leveranstjänster)

Det är också partnerverkstäderna, som du hittar en lista över här.

UNDANTAGSFALL

GRIP500 kan dela dina uppgifter i undantagsfall under följande omständigheter: (i) i samband med en fusion, förvärv av hela eller delar av GRIP500, försäljning av tillgångar eller liknande transaktion, (ii) när sådan delning krävs enligt lag, förordning, rättslig eller administrativ myndighet med jurisdiktion; eller (iii) för att skydda en individs rättigheter och/eller säkerhet, för att förhindra eller vidta åtgärder avseende olaglig eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att försvara rättigheterna, egendomen och säkerheten för GRIP500:s webbplats; (iv) för att fullgöra och säkra de åtaganden som GRIP500 har gjort till dig enligt denna policy.

8. ÖVERFÖRS DINA UPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN?

Dina uppgifter behandlas och lagras huvudsakligen på Maltas territorium, som ligger i Europeiska unionen.

Företaget GRIP500, som är etablerat i Furstendömet Andorra utanför Europeiska unionen, kan dock ha tillgång till dessa uppgifter.

Genom ett beslut av den 19 oktober 2010 förklarade Europeiska kommissionen att Andorra anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs från Europeiska unionen.

Dessutom kan GRIP500 inte utesluta möjligheten att dina uppgifter kan överföras till andra territorier utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i synnerhet till territorier där skyddsnivån för personuppgifter är lägre än i Europeiska unionen.

I det senare fallet åtar sig GRIP500 att kontrollera förekomsten av åtgärder eller att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå för dina uppgifter, t.ex.

 • ett beslut om adekvat skyddsnivå som fattats av Europeiska kommissionen i det berörda landet;
 • Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler eller standardavtalsklausuler som antagits av en tillsynsmyndighet, som mottagaren omfattas av och som du kan be oss om en kopia av om de har undertecknats formellt;
 • interna företagsregler;
 • En godkänd uppförandekod eller ett godkänt certifieringssystem (inklusive ett bindande och verkställbart åtagande från mottagaren utanför EU att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder);
 • ett administrativt arrangemang eller en rättsligt bindande och verkställbar text som syftar till att möjliggöra samarbete mellan offentliga myndigheter.

När det gäller GRIP500:s viktigaste partner är följande länder de länder som uppgifterna är avsedda för och de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits.

Mottagare LandGarantier
GCG FrankrikeEuropeiska unionen
OVH TysklandEuropeiska unionen
HOTJAR MaltaEuropeiska unionen
GOOGLE Förenta staternaStandardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
MICROSOFT Förenta staternaStandardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
CHECKOUT.COM StorbritannienBeslut om lämplighet av den 28 juni 2021
HIPAY FrankrikeEuropeiska unionen
BRAINTREE Förenta staternaStandardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
GOCARDLESS StorbritannienBeslut om lämplighet av den 28 juni 2021
PAYPAL Förenta staternaStandardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
DPD FrankrikeEuropeiska unionen
GLS NederländernaEuropeiska unionen
UPS Förenta staternaStandardavtalsklausul och Privacy Shield-certifiering
DHL TysklandEuropeiska unionen
SEUR SpanienEuropeiska unionen
CHRONOPOST FrankrikeEuropeiska unionen
BOOMERANG FrankrikeEuropeiska unionen
TNT NederländernaEuropeiska unionen

9. HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

GRIP500 har vidtagit lämpliga fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig eller olaglig åtkomst, användning, förlust, oavsiktlig förstörelse, skada, stöld eller avslöjande.

Trots sina ständiga ansträngningar kan GRIP500 inte garantera ett resultat när det gäller säkerheten för dina uppgifter och uppmanar dig att rapportera alla ovan nämnda svårigheter som du känner till.

För att göra detta kan du kontakta kundtjänsten när det passar dig, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till cm@grip500.com eller genom att använda kontaktformuläret som du hittar här.

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA, och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller för den här tjänsten.

10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

I enlighet med gällande lagstiftning har du de rättigheter som anges nedan när det gäller dina uppgifter:

 • rätten att få tillgång till dina uppgifter:

  Detta inkluderar möjligheten för dig att få bekräftelse från GRIP500 på att uppgifter om dig behandlas eller inte behandlas, samt tillgång till sådana uppgifter och till följande information: ändamål, kategorier av uppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare, lagringsperiod eller kriterier för att fastställa en sådan period, dina rättigheter i fråga om sådana uppgifter, rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och, i tillämpliga fall, källan till insamlingen av uppgifterna och förekomsten av automatiserat beslutsfattande på grundval av sådana uppgifter.

  Du har också rätt att, när dina uppgifter överförs till ett tredje land eller en internationell organisation, få information om lämpliga skyddsåtgärder i samband med denna överföring.

  Enligt rätten till tillgång kommer GRIP500 att ge dig en kopia av uppgifterna och kan ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader för ytterligare kopior som du begär. Om du gör din begäran elektroniskt kommer informationen att tillhandahållas i ett vanligt förekommande elektroniskt format, om du inte begär något annat.

 • rätten att korrigera dina uppgifter:

  Detta är möjligheten för dig att från GRIP500 få rättelse, så snart som möjligt, av dina uppgifter som skulle vara felaktiga eller, med hänsyn till ändamålen med behandlingen, ofullständiga (du kommer att kunna lämna en ytterligare förklaring för detta ändamål);

 • rätten att radera dina uppgifter:

  Detta är en möjlighet för dig att av GRIP500 få dina uppgifter raderade så snart som möjligt av någon av följande anledningar

  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt;
  • Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för behandlingen av sådana uppgifter, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för sådan behandling;
  • Du invänder mot behandlingen av dessa uppgifter på de villkor som anges nedan om din rätt att invända;
  • Uppgifterna har behandlats olagligt ;
  • Uppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som GRIP500 omfattas av, eller
  • Uppgifterna samlades in i samband med tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster till barn.

  Om de uppgifter som begärs raderade har gjorts tillgängliga för allmänheten av GRIP500 ska rimliga åtgärder vidtas, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandet, för att informera de registeransvariga som behandlar sådana uppgifter om att du har begärt att de ska radera alla länkar till eller kopior eller reproduktioner av sådana uppgifter.

  Denna rätt till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig:

  • utövandet av yttrande- och informationsfriheten;
  • För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller lagstiftningen i den medlemsstat som den personuppgiftsansvarige omfattas av, eller för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i utövandet av offentlig makt som tillkommer den personuppgiftsansvarige;
  • av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet;
  • för arkivändamål i allmänhetens intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, i den mån rätten till radering sannolikt omöjliggör eller allvarligt äventyrar uppnåendet av ändamålen med sådan behandling, eller
  • fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • rätten att invända mot behandlingen av dina uppgifter:

  Detta gäller möjligheten att invända mot GRIP500:s behandling av dina uppgifter på grundval av ett legitimt intresse (inklusive profilering baserad på denna motivering) om denna behandling inte är berättigad av GRIP500 på legitima och tvingande grunder som skulle åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Detta inkluderar även möjligheten för dig att invända mot behandling i syfte att prospektera (inklusive profilering om den är kopplad till sådan prospektering).

  När det gäller behandling för statistiska ändamål handlar det slutligen om möjligheten att invända mot sådan behandling av skäl som har att göra med din särskilda situation, såvida inte behandlingen är nödvändig för en uppgift av allmänt intresse.

 • rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter :

  Detta är en möjlighet för dig att från GRIP500 få en begränsning av behandlingen i ett av följande fall:

  1. under den period som krävs för att GRIP500 ska kunna verifiera Uppgifternas riktighet om du ifrågasätter Uppgifternas riktighet;
  2. Du invänder mot radering av uppgifter från en olaglig behandling och kräver i stället att användningen av dem begränsas;
  3. Uppgifterna är inte längre användbara för GRIP500 för ändamålen med behandlingen, men förblir nödvändiga för dig för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
  4. så länge som det är nödvändigt för att avgöra om GRIP500:s legitima skäl har företräde framför dina när du har invänt mot behandlingen på denna grund.

  Om behandlingen begränsas får uppgifterna, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person, eller av viktiga skäl av allmänt intresse för unionen eller en medlemsstat.

  Du kommer att informeras av GRIP500 om att begränsningen har upphävts innan den träder i kraft.

 • rätten till överföring av dina uppgifter :

  Detta avser möjligheten för dig att från GRIP500 få tillgång till dina uppgifter som du lämnat till GRIP500 i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan enhet (denna överföring utförs av dig eller, om det är tekniskt möjligt, av GRIP500), och detta när behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer och baseras på samtycke eller på ett avtal;

 • rätten att återkalla ditt samtycke:

  Detta är möjligheten för dig att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter som utfördes på grundval av ditt tidigare samtycke. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallandet.

För att utöva ovanstående rättigheter uppmanas du att kontakta oss när det passar dig:

 • eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: cm@grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret här.

För att kunna behandla din begäran så effektivt som möjligt uppmanar GRIP500 dig att formulera din begäran på ett tydligt och detaljerat sätt. Om det råder tvivel om din identitet kan GRIP500 begära ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet.

Du har också möjlighet att :

 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet :

  möjligheten för dig att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, där du arbetar eller där överträdelsen påstås ha inträffat, om du anser att behandlingen av dina uppgifter utgör en lagöverträdelse.

För att göra det lättare för dig att utöva denna rättighet kan du ta del av listan över tillsynsmyndigheter här.

11. HUR SAMLAR GRIP500 IN UPPGIFTER OM MINDERÅRIGA?

De produkter som säljs av GRIP500 på webbplatsen är inte avsedda för minderåriga. GRIP500 behandlar därför inte uppgifter om minderåriga och antar inte heller att uppgifterna om besökare på webbplatsen eller om dess kunder direkt eller indirekt rör minderåriga.

12. VAD GÄLLER COOKIES OCH ANDRA LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIKER?

GRIP500 använder cookies och annan liknande teknik som kan samla in vissa av dina uppgifter. Dessa cookies används för att förbättra din upplevelse av webbplatsen, för att förse oss med information om hur vår webbplats fungerar och är av hög kvalitet och för att hjälpa oss att tillhandahålla riktad reklam.

GRIP500 samlar in ditt förhandsgodkännande genom en banner på webbplatsens startsida när du först ansluter till dessa datorverktyg. GRIP500 begär återigen ditt samtycke på samma villkor i slutet av en trettonmånadersperiod efter den tidigare insamlingen av ditt samtycke.

GRIP500 uppmanar dig att läsa sidan "Cookies" på webbplatsen för mer information.

13. HUR KOMMER DU ATT INFORMERAS OM ÄNDRINGAR I STADGAN?

GRIP500 kan med jämna mellanrum ändra denna policy för att ta hänsyn till lagändringar som rör skyddet av dina uppgifter.

GRIP500 kommer att meddela dig om eventuella ändringar eller uppdateringar genom ett meddelande som skickas till din e-postadress och/eller ett meddelande som visas på webbplatsen.

14. HUR KONTAKTAR DU OSS?

GRIP500 står till ditt förfogande för att besvara alla frågor du kan ha om denna policy.

För att komma i kontakt med oss är du välkommen att komma till oss när det passar dig:

 • eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: cm@grip500.com
 • eller genom att fylla i kontaktformuläret här.